Om Design för energieffektiv vardag

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning, design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Resultaten från de deltagande projekten ska ge individer och grupper större möjlighet att själva bidra till, men även påverka och stärka, ett energieffektivt och hållbart samhälle. Det ska vara enkelt att göra rätt och att använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara.

Programmet pågår mellan 2018 och 2028 och har en total budget på 200 MSEK. Utöver detta tillkommer samfinansiering från externa aktörer.

Två forsknings- och utvecklingsområden

Programmet har två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Stöd kan ges till forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt, samt till aktiviteter som syftar till kommersialisering, internationalisering och ett ökat nyttiggörande.

Utlysningar

Normalt genomför programmet en till två utlysningar per år varav minst en gång med bred inriktning, det vill säga inom båda områdena Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Utöver detta kan mer riktade utlysningar hållas.

Programmets mål

Varför design och beteende?

Om Energimyndigheten

Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. De arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat. Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen.

www.energimyndigheten.se

Om SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Design skapar konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. SVID verkar för att sprida kunskap om designmetodiken i såväl privat näringsliv som offentlig sektor. SVID arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter.

www.svid.se