Programmets mål

Programmet Design för energieffektiv vardag ska verka för Energimyndighetens övergripande vision ”ett hållbart energisystem”. Visionen handlar om att skapa förutsättningar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling samt att verka för en effektiv energianvändning och en trygg och uthållig energitillförsel. Programmet Design bidrar även till de politiskt beslutade energi- och klimatmålen.

Programmål 2022:

Kunskap och kompetens

 • Designkunskap för att stärka individers och gruppers roller för och möjligheter till att minska sin miljöpåverkan utifrån ett energieffektivitets- och hållbarhetsperspektiv finns tillgänglig och leder till förändring.
 • Kunskap om hur designtänkande kan användas för att bidra till att uppnå den tekniska potentialen för ett hållbart energisystem finns och leder till policyförändringar och hållbarhetslösningar baserade på designtänkande som sätter människors behov och preferenser i fokus.
 • Svenska forskare inom området där energi, design och beteende möts är internationellt erkända och efterfrågade som deltagare i internationella forskningssamarbeten.

Innovation och teknik för resurseffektivitet

 • Prototyper och innovationer för tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande finns framtagna och dessa underlättar för individen att förstå, förändra och stödja energieffektiva och hållbara val i vardagen.
 • Utvecklade tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande som möjliggör energieffektiva och hållbara val i vardagen har potential för kommersialisering på hemmamarknad och/eller genom export senast inom ett par år.
 • Det finns etablerade tvärvetenskapliga forskningsmiljöer via samarbeten mellan akademiska och icke-akademiska aktörer verksamma inom energi-, design-, digitaliserings- och beteendeområdena.
 • Det finns etablerade arenor där design för energieffektiv vardag står i fokus för dialog och samverkan där entreprenörer möter aktörer inom akademi och näringsliv som ger ökade kommersialiseringsmöjligheter.

Utfallsmål 2030:

Kunskap och kompetens

 • Aktörer har kunskap och kompetens om hur designtänkande ska användas för att stärka individers roll och underlätta för människor att göra hållbara val i sin vardag avseende deras energianvändning och miljöpåverkan.
 • Människor har kunskap om och möjlighet att förändra sin energi- och miljöpåverkan och vardagslivets energianvändning utmärks av hög och ökande effektivitet samt

Innovation och teknik för resurseffektivitet

 • Det är enkelt och tilltalande för olika grupper av individer att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, energilagring och energianvändning.
 • Det finns tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.
 • Det svenska näringslivet är framstående inom tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande och människors beteenden som stärker individens roll samt inflytande i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Om Design för energieffektiv vardag

Varför design och beteende?