Utlysning nr 6, 2021/2022

Du som forskar eller utvecklar produkter, lösningar och tjänster som kan bidra till ett hållbart samhälle har nu möjlighet att få ekonomiskt stöd till ditt projekt genom Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag.

Projekt som kombinerar energi, design och beteende kan få stöd

Energimyndigheten välkomnar ansökningar till forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet kombinerar design och beteendevetenskap för att ta fram kunskap, produkter, affärsmodeller och tjänster som ska påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle. Utlysningen omfattar cirka 30 miljoner kronor och stänger den 1 mars 2022.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och utveckling som är användar- och beteendecentrerad kan möjliggöra produkter, affärsmodeller och tjänster som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Projektet kan starta tidigast den 1 augusti 2022 och som längst pågå till och med den 31 december 2024.

Utlysningens inriktning

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Vi välkomnar särskilt projektansökningar som berör:

 • deltagarbaserade lösningar som skapar varaktiga beteendeförändringar mot lägre klimatavtryck hos målgrupper som traditionellt sett är svåra att nå och motivera, såväl privatpersoner som ekonomiska aktörer.
 • en kombination av miljömässig hållbarhet, estetik och inkludering i bebyggd och virtuell miljö som på bästa sätt tillgodoser människors behov.
 • projekt som utmanar normen och använder nya och innovativa metoder för att flytta kunskapen framåt och bidra till effektiv energianvändning på såväl landsbygd, tätorter och i stadskärnor.

Samverkan mellan akademi, offentlig sektor, civilsamhälle eller näringsliv och koppling till internationell forskning inom området ses som meriterande.

Kunskap och kompetens

Inriktningen Kunskap och kompetens ska bidra till att uppnå följande utfallsmål år 2030:

 • Aktörer har kunskap och kompetens om hur designtänkande och beteendevetenskap ska användas för att underlätta för människor att göra hållbara val och vardagslivets energianvändning utmärks av hög och ökande effektivitet samt flexibilitet i utnyttjandet av energi.
 • Kunskap om hur designtänkande kan användas för att uppnå den tekniska potentialen för ett hållbart energisystem finns och leder till policyförändringar och hållbara lösningar som sätter människors behov och preferenser i fokus.
 • Svenska forskare har främjat teknik- och samhällsutveckling genom internationellt erkänd tvärvetenskaplig forskning där energi, design och beteendevetenskap har mötts.

Innovation och teknik för resurseffektivitet

Inriktningen Innovation och teknik för resurseffektivitet ska bidra till att uppnå följande utfallsmål år 2030:

 • Det är enkelt och tilltalande för olika grupper av individer att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, -lagring och -användning.
 • Det finns tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som underlättar användande och stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.
 • Det svenska näringslivet är framstående inom tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande och människors beteenden som stärker individens roll samt inflytande i ett energieffektivt och hållbart samhälle.
 • Det finns etablerade tvärvetenskapliga arenor och forskningsmiljöer som främjar samarbeten mellan akademiska och icke-akademiska aktörer verksamma inom energi-, design-, digitaliserings- och beteendeområdena, vilket ger ökade kommersialiseringsmöjligheter för den forskning som bedrivs.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • Företag och designbyråer
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till området
 • övriga aktörer med anknytning till området

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi, offentlig sektor och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Det är ett krav att projektgruppen har kompetens inom alla tre områden energi, design och beteende.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas innan sommaren 2022. Projektet kan starta tidigast den 1 augusti 2022.

Hur ansöker jag?

Ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor på Energimyndighetens webbplats.

Länk till Mina Sidor på Energimyndighetens webbplats

Här hittar du anvisningar för hur du går tillväga

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten. Allt material finns samlat på Energimyndighetens utlysningssida för denna utlysning.

Webbinarium om utlysningen

Den 19 januari hölls ett webbinarium om programmet och utlysning 6. Här nedan kan du ta del av webbinariet i efterhand.


Nätverksgrupp på Linkedin

För att främja nätverkande mellan projekt inom Design för energieffektiv vardag, och skapa ett forum där man kan hitta projektpartner, så finns det en nätverksgrupp för programmet på LinkedIn.

Gruppen är en öppen nätverksgrupp för alla som vill hitta projektpartner för utlysningar/ansökningar till Design för energieffektiv vardag, den är även till för pågående projekt i programmet som vill nätverka. Det är öppet för alla att skapa ett inlägg kring ett ämne man önskar diskutera eller få input kring, eller om man söker en projektpartner inom ett specifikt område.

Här hittar du Design för energieffektiv vardags nätverksgrupp på Linkedin 

Varmt välkomna att gå med i gruppen!

För mer information

Vid frågor gällande stödnivå, stödberättigade kostnader, programbeskrivning etcetera kan ni kontakta handläggare på Energimyndigheten. Vid frågor om programmets aktiviteter, nyheter, pågående projekt, frågor om potentiella samarbetspartners med mera kan ni kontakta programkansliet, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Vi lämnar support fram till och med den 1 mars 2022 kl. 16:00, samma dag som utlysningen stänger.

Handläggare på Energimyndigheten

Christoffer Tjärnberg

Christoffer Tjärnberg
Epost: christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se
Tel: 016-544 23 46

Helena Karresand

Helena Karresand
Epost: helena.karresand@energimyndigheten.se
Tel: 016-542 06 41

Programkansli, Stiftelsen Svensk Industridesign

Mona Wärdell

Mona Wärdell, projektledare
Epost: mona.wardell@svid.se
Tel: 076-786 28 28

Sofia Beckman, kommunikatör
Epost: sofia.beckman@svid.se
Tel: 08-406 84 47