Vad kan vi få stöd för?

Programmet Design för energieffektiv vardag välkomnar projektförslag som som kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster som kan ge individer och grupper större möjlighet att själva bidra till, men även påverka och stärka, ett energieffektivt och hållbart samhälle. Programmet har två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet.

Nivå av stöd

Hur mycket stöd ett projekt kan få beror på hur stora stödberättigande kostnader som  projektet har. Läs mer under respektive kategori här nedan. För fullständig information om stödnivåer, se aktuell utlysning.

Universitet, högskola och forskningsinstitut samt andra aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet

Universitet, högskola och forskningsinstitut och andra aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas stöd upp till 100 procent av projektets stödberättigade kostnader. Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Institut med icke-ekonomisk verksamhet och offentliga verksamheter som kommuner får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader (lön + lönebikostnader).

Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet

Med organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet menas enheter som bedriver ekonomisk verksamhet oavsett enhetens rättsliga form och oavsett hur den finansieras. Statligt stöd för forskning- och utvecklingsprojekt får beviljas till sådana organisationer med olika stödnivåer beroende på projektets inriktning och storlek på företaget. Se stödnivåer i tabellen nedan.

Typ av forskning och utvecklingSmå företagMedelstora företagStora företagIcke-ekonomiska aktörer*
Genomförbarhetsstudie70 %60 %50 %100 %
Grundforskning100 %100 %100 % 100 %
Industriell forskning70 %60 %50 %100 %
Experimentell utveckling45 %35 %25 %100 %
*) Till exempel universitet och forskningsinstitut.

Eventuell samfinansiering kan utgöras av kontanta medel eller arbetstid. Samfinansiering genom arbetstid ska utgöras av faktiska och reviderbara kostnader. Statliga medel får inte räknas med i samfinansieringen.

Stöd till kommersialiseringsfrämjande aktiviteter

Energimyndigheten kan inom ramen för forskning- och innovationsprojekt även finansiera kommersialiseringsfrämjande aktiviteter, som till exempel utveckling av affärsplan och marknadsstrategi, IPR-strategi inklusive patentkostnader, samarbete med industriell kund, finansieringsplan inför fortsatt utveckling och kommersialisering.

Finansiering lämnas till företag i form av ett stöd, som högst 100 procent av godkänd stödgrundande kostnad.

Vem kan söka?

Sök till programmet