Träklossar som satts ihop i formen av ett hus.

Projektet Coinplace – design för multifunktionella byggnader har undersökt om och hur byggnader kan användas i högre grad genom samnyttjande, för att skapa både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Nya arbetsmönster i spåren av pandemin innebär att allt fler kontor underutnyttjas. Dessutom står till exempel skolbyggnader tomma under många lovveckor och helger. Många fastigheter utnyttjas inte plats- eller resurseffektivt eftersom de endast har ett syfte, och det innebär att vi har ett fastighetsbestånd som är onödigt stort och en energi- och resursanvändning som genererar ett stort klimatavtryck. Med detta som utgångspunkt har forsknings- och innovationsprojektet Coinplace tittat närmare på hur vi kan bli bättre på att använda befintliga byggnader och planera nybyggnation så att det snabbt och smidigt går att skifta användningsområde.

Genom en användardriven innovationsprocess har Tyréns och RISE tillsammans med projektpartnerna Strängnäs Fastighets AB och Tyresö Bostäder AB kartlagt problem och utmaningar som hindrar multifunktionell design och samnyttjande av det befintliga byggnadsbeståndet idag, och studerat hur dessa utmaningar kan överkommas. Målet med projektet har varit att utveckla tjänster som löser de identifierade utmaningarna och därigenom kan hjälpa olika aktörer att börja använda sina byggnader mer multifunktionellt och på så sätt öka delningen av lokaler.

Tre tjänster som kan hjälpa

Projektet har utvecklats tre olika tjänster för att lösa de mest prioriterade utmaningarna som aktörer möter vid samutnyttjande. Tjänsterna passar både privata fastighetsägare och kommuner – primär hyresvärd och/eller sekundär hyresvärd – och syftar till att hjälpa kunder att säkerställa goda förutsättningar för att etableringen av ett samnyttjande ska bli en lyckad investering. Den som vill initiera ett samnyttjande av en lokal eller byggnad och behöver hjälp i starten helt enkelt.

De tre tjänsterna är:
1) Gemensam målbild för samnyttjande – motverkar sannolika målkonflikter och utmaningar som samnyttjande kan innebära.
2) Kostnadsnyttoanalys för samnyttjande – minskar fastighetsägares osäkerhet inför beslut om samnyttjande av lokaler och visar på det långsiktiga värdet av samnyttjande.
3) Coinplace 24/7 – optimering av lokaler – ett multidisciplinärt team ser till att lokalerna optimeras byggnadstekniskt för en högre användningsgrad utifrån ett helhetsperspektiv.

Viktiga resultat

  • Det finns stor potential och mycket att vinna på att öka nyttjandegraden i byggnader, både ekonomiskt, resursmässigt men framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv. Coronapandemin har aktualiserat frågan och behovet av att förändra och effektivisera lokaler och dess användning kommer att vara stort nu och framåt.
  • Att kunna visa på vilka nyttor som samnyttjande bidrar med och även visa på lyckade exempel är nyckeln till att få igång en förändring inom byggnadssektorn.
  • Inom projektet har problemkartläggning gjorts för att kunna förekomma vad som förhindrar samnyttjande och multifunktionalitet från att fungera. Projektet har sett att byggnadstekniska utmaningar och hinder ofta kan lösas, men att det behövs mer fokus på samsyn och att representanter för de olika verksamheterna involveras i ett tidigt stadium i planeringen – även nuvarande hyresgäster.
  • Viktiga byggstenar vid etablering av ett långsiktigt hållbart samnyttjande är att skaffa fram beslutsunderlag gällande incitament och målbild med att samnyttja, risker och konsekvenser, tydliggöra kostnader och nyttor samt även ta fram tydliga lokal- och verksamhetsbeskrivningar.

Fokus framåt

Alla projektpartners i COINPLACE kommer i någon mening fortsätta arbeta med samnyttjande av byggnader – för Tyréns handlar det om att bistå marknaden med konsulttjänsterna som utvecklats och bidra med rådgivning utifrån projektresultatet, för Strängnäs och Tyresö fastighetsbolag handlar det om att försöka implementera lärdomarna i kommande skolbyggnadsprojekt och för RISE handlar det om att fortsätta med kunskapsuppbyggnad och utveckling.

Slutrapport

Ladda ner och läs mer i projektets fullständiga slutrapport.

Mer om projektet

Nyheter och presentationer

2022-11-17 Presentation vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

2022-04-08 Fastighetstidningen: Innovationsprojekt ska öka användandet av fastigheter

2020-10-06 Nyhet om projektet på Tyréns webbplats

2021-01-21 Ellevio: Ny forskning: Varför är fler byggnader inte multifunktionella?

2020-10-08 Hållbart samhällsbyggande: Tyréns: Vi behöver bygga färre hus

2020-10-07 Branschaktuellt: Därför vill forskarna få oss att bygga färre hus

2020-10-06 Fastighetsvärlden: Undersöker nyttan med coinplace – multifunktionella byggnader

Projektägare

Tyréns

Projekthemsida hos Tyréns

Projektledare

Lars Marklund

E-post: lars.marklund@ri.se

Telefon: 010 – 516 68 96

Samarbetspartner

Strängnäs Fastighets AB och Tyresö Bostäder AB.

Projektperiod

2020-01-02 till 2022-03-31

Läs mer om projektet

2021-10-19 Nyhet: Projektet som utmanar fastighetsbranschen