Illustration för att symbolisera elförsörjning i vardagen.

Samtidigt som vår vardag blir mer och mer beroende av el och uppkoppling kan tillgången på el bli osäkrare i framtiden – hur ska det gå ihop? Projektet Design för en energiresilient vardag har utforskat en vardag där tillgången på el ibland är begränsad och försökt utmana idén om att vi behöver ständig och obegränsad tillgång till el för att leva ett gott liv.

Om vi i Sverige ska sluta använda fossil energi behöver vi mer fossilfria energikällor, som till exempel vindkraft och solkraft. Men tillgången på sådan el varierar med väder, tid på dygnet och årstid. Dessutom tar det tid att bygga. Vi har därför utgått ifrån möjligheten att snabbt kunna minska användningen av fossil energi om hushåll accepterar att det då och då blir kortare strömavbrott eller begränsningar i hur mycket el de får använda.

Projektets syfte har varit att öka kunskapen om vad ett gott vardagsliv med minskat beroende av tillförlitlig energitillförsel och mindre generell energianvändning kan innebära, samt hur det kan stödjas i design av, så kallade, energiresilienta vardagsprodukter.

Hushållens resiliens idag: utmaningar och möjligheter

Utifrån intervjustudier med hushåll i hela Sverige har utmaningar och möjligheter med en vardag som är mindre beroende av el identifierats, samt strategier för hushållen att bli mer resilienta. I relation till projektets uppmålade visionen såg hushållen utmaningar och orosmoln när det gällde vardagsaktiviteter som var både viktiga och tidskritiska. Vilka detta är kan variera från hushåll till hushåll, men ofta är det kopplat till arbete, mat, hygien och kommunikation.

God och varm mat sågs som speciellt viktigt för att det ska vara ett gott liv, och var kanske det man hade svårast att föreställa sig hur man skulle lösa. Många andra av aktiviteterna blev bara kritiska om strömavbrott kom olägligt, som till exempel precis efter en jobbig träning så att man inte kunde duscha varmt, eller om man hade en digital hemtenta eller viktig deadline på jobbet.

Från intervjuer och litteratur identifierade vi även tre strategier som hushåll kan använda, eller redan använder sig av, för att öka sin energiresiliens:

  • Diversitet: att ha flera olika sätt för att göra samma sak eller uppnå samma värde.
  • Tillsammans: att dela kunskaper, aktiviteter och resurser utan att alla gör på samma sätt.
  • Öva: vi blir mer resilienta genom att utsätta oss för lagom stora “störningar” och träna på att klara oss utan el.

Design som möjliggörare för energiresiliens

Trots att det finns många produkter som i vissa sammanhang bidrar till ökad energiresiliens så är det få sådana produkter som är designade för att passa in i vardagen i svenska hushåll. Från insikterna har projektet därför tagit fram prototyper på energiresilienta vardagsprodukter som visar på hur produkter skulle kunna designas annorlunda för att underlätta i en vardag med varierande eltillgång.

Två exempelprodukter; energilagret Boostbox och matkassetjänsten Energikassen, har utvärderats med hushåll i vardagen. Båda prototyperna bidrog till hushållens energiresiliens – deltagarna kände sig mer förberedda för strömavbrott. De upptäckte andra sätt att vara energiresilient på som de redan kunde, men ställde sig också nya frågor om el, energisystemet och samhället.

Energilagret Boostbox boostar din vardag genom att vara en mysig lampa och högtalare, stöttar vid strömavbrott så att du kan ladda telefonen, laptoppen och köra enklare köksutrustning. Matkassen Energikassen ger dig fem recept och ingredienser till god mat att laga och förvara med lite eller ingen el – vare sig det är vardag eller kris.

Inomhus i köket. En person som står och skär morötter på en skärbräda, och en person som håller i två ägg. På köksbänken ligger ett recept.

Laga mat med begränsad tillgång till el

Ta del av recept från Energikassen och de fem “scenariobeskrivningar” som testades för matlagning med begränsningar eller ingen el alls. Hanna Olvenmark, från Portionen under tian, har skapat recepten för varje scenario.

Från projektets resultat ser vi att det går att designa lösningar för att öka energiresiliensen hos hushåll, men om det ska vara praktiskt möjligt så behöver lösningarna bli en del av vardagslivet också när det är gott om el.

Viktiga resultat

Energiresilienta hushåll är hushåll som kan leva ett gott liv trots störningar som strömavbrott eller tillfälliga begränsningar i vilken effekt de kan använda. De kan anpassa vilka aktiviteter som utförs, när de utförs och på vilket sätt de utförs inom ramarna för vad de själva anser är ett gott liv.

  • Svenska hushåll har i dagsläget en mycket varierad energiresiliens beroende på sin boendesituation och boendeort, sin livsstil och livssituation, samt vilken kunskap man har om el, sitt eget elberoende och alternativa sätt att lösa vardagens sysslor.
  • Det finns stor möjlighet att öka energiresiliensen om vi ökar diversiteten i sättet vi löser vardagens aktiviteter på, om vi övar på att hantera små störningar och om vi ser till att vi bygger resiliensen tillsammans.
  • Designlösningar som energiresilienta vardagsprodukter, baserade på kunskap om både beteende och energi, kan vara en del i att öka resiliensen, men gärna tillsammans med förändringar i till exempel framtidens boende, normer, och idéer om vad som utgör samhällsutveckling.

För att öka energiresiliensen över lag behöver vi tänka bortom beredskap, krislåda, och produkter som bara är till för att hantera störningar – och istället se möjligheter i att integrera produkter, kunskap och beteenden för energiresiliens i vardagen.

Fokus framåt

Projektgruppen kommer att titta närmare på ett av spåren som utforskades under projektet, energitillräcklighet, i projektet Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning genom design.

Projektgruppen utforskar även möjligheterna att ta vidare både produktlösningarna och de kriterier för energiresilienta produkter som projektet resulterat i, till färdiga produkter som kan säljas respektive ett verktyg för produktutveckling och -utvärdering.

Mer information om projektet

Fullständig slutrapport

Om du har problem med att öppna slutrapporten – skicka ett mejl till sofia.beckman@svid.se så skickar hon pdf:en via mejl.

Nyheter och presentationer

2022-12-20 Projektet som undersöker möjligheterna vid begränsad eltillgång

2022-11-17 Presentation av projektets resultat vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

Projektägare

Chalmers tekniska Högskola, Institutionen för Industri och materialvetenskap

Projektledare

Helena Strömberg

helena.stromberg@chalmers.se

Samarbetspartner

RISE, Boid (inom Stiftelsen Chalmers Industriteknik), Electrolux Miljömärkning Sverige AB, Göteborg Energi, HSB Living Lab, Tengbomgruppen och Tieto Sweden.

Projektperiod

2019-12-01 till 2022-09-30