Inomhus, sex personer som sitter runt ett bord och sätter post-it-lappar på stora papper med lägenhetsritningar på.

Sverige behöver nya boendeformer som är sociala, hållbara och prisvärda – och som är mer energi- och resurssnåla. Delade boendeformer har potential att möta dessa behov och har väckt allt större intresse från aktörer inom samhällsutveckling.

Målgrupperna är i första hand studenter, unga vuxna, och äldre över 65 år. I projektet tar man ett stort kliv mot konkretisering och att skapa kapacitet för utveckling genom att adressera det som hindrar byggande i större skala. Projektet börjar med att utvärdera befintliga delade boenden och kartlägga internationell forskning inom området. Därefter kommer man att samla alla relevanta aktörer i workshops för att kartlägga hinder och möjligheter för delade boendeformer och för att skapa en gemensam målbild. Genom att titta på olika scenarier för framtidens boende och lärandemiljöer vidgar projektet horisonten för det möjliga. De rekommendationer som tas fram för delade boenden kommer slutligen att testas i tre testlägenheter.

Projekt är en fortsättning på det tidigare projektet Co-Kitchen, hållbart co-living för studenter.

Fullständigt projektnamn

Design för energi -och resurseffektiva delade boendeformer. Utvärdering, policy rekommendationer och konkretisering för befintliga och framtida studentboende.

Projektägare

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Sara Ilstedt

E-post: sarai@kth.se

Telefon: 070 – 798 78 30

Samarbetspartner

Boende och bostadsutveckling Lunds universitet och Akademiska hus

Projektperiod

2022-10-03 – 2024-12-30