Ett glas med vatten, med mynt i botten av glaset.

Projektet “Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden” har utforskat om mikrosparande och grön återbäring i det digitala hjälpmedlet Deedster kan åstadkomma bestående beteendeförändringar och underlätta mer hållbara val i vardagen.

Tillsammans med kommersiella partner och en forskargrupp på KTH har projektet undersökt designförslag för olika typer av ekonomiska incitament för hållbara val. Genom djupintervjuer och enkäter har man skaffat sig insikter om målgruppernas drivkrafter och preferenser. Parallellt har tydliga målgrupper utformats och skapat förutsättningar för en bred kommersialisering av lösningen.

Insikter kring datasäkerhet och upplevda integritetsaspekter, gjorde att projektet efter halva tiden ändrade inriktning till att utveckla en lösning som kan läggas in på andra företags etablerade kundplattformar, så kallat Software as a service (Saas), istället för att inkludera tjänsten direkt i Deedster.

Rabattfunktion som motiverar lärande och förstärker beteenden

Projektet har sett en styrka i ekonomiska incitament för att driva mot mer hållbara val i vardagen, men det finns många fallgropar i själva utformningen och kommunikationen kring tjänsten. Ett första steg blev därför att utforma en cash-back/rabattkods-funktion som drivkraft för målgruppen att lära sig mer om ett ämne och förstärka ett existerande beteende. Men projektet har även sett ett stort intresse för hållbart sparande och har designat en kundresa för det större flödet.

Disruptiv affärsmodell

Projektet ser en efterfrågan från marknaden och jobbar med två kunder för att implementera delar av den nya SaaS-lösningen. Därmed lanseras en helt unik, disruptiv, affärsmodell där många aktörer vinner på en förändring mot mer hållbara beteenden.

Deedster kommer att fortsätta utveckla SaaS-lösningen till att inkludera fler versioner av ekonomiska incitament och kontinuerligt utvärdera effekten av dessa i termer av sänkta klimatavtryck hos användarna. Samarbetet med forskargruppen på KTH har varit mycket givande och kommer att fortsätta även efter projektet.

Viktiga resultat

  • Integritetsaspekter Deedster vs etablerad bank. Stor barriär för användare att koppla upp sig med Bank-id hos en idag mindre aktör.
  • Finansiell belöning för altruistiskt beteende upplevs problematiskt hos användarna.
  • Digital belöning/gamification ansågs rättframt och “roligt”, och är något som användarna gärna vill ha, och även förväntar sig ska finnas i mobil-appar.
  • Det behövs mer ”kul” för att kunna belöna finansiellt – så att det inte känns som en betalning. En cashback/rabattkod upplevs mer kravlöst, mer som ett pris.

Fullständig rapport

Här kan du läsa och ladda ner rapporten i sin helhet: Slutrapport “Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden”.

Mer om projektet

Projektägare

Swedish Development Group 12

Projektledare

Monika Martinsson

Monika Martinsson

monika@deedster.com

Samarbetspartner

KTH, Beteendelabbet

Projektperiod

2019-09-02 till 2020-09-30

Nyheter och filmer

Monika Martinsson berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.