Foto rakt uppifrån på krukväxter och en flaska som står på ett bord.

Dålig inomhusmiljö i grundskolor i Sverige verkar vara ett problem i många kommuner. I det här projektet har man undersökt om en installation av en stor mängd växter i ett klassrum skulle kunna ändra på det.

Det finns forskning som visar att vi mår, både fysiskt och psykiskt, bättre om vi är omgivna av växter. Fysiskt för att de kan rena luften och omvandla koldioxid till syre och dessutom ökar växter luftfuktighet och reglerar temperatur. Psykiskt kanske för att vi är en del av naturen, och har levt i naturen under den största delen av mänsklighetens historia. Växter kan också skapa bättre akustik i rummet genom att absorbera ljudvågor, och det finns dessutom studier som visar att växter kan öka både koncentrationsförmåga och minne.

Tre perspektiv – design, miljö och hälsa

Projektet hade tre olika perspektiv: design, miljö och hälsa. Projektet utfördes på en grundskola i ett mindre samhälle i norra delen av Sverige. Totalt installerades 350 gröna växter i fyra växtställningar fördelat på två olika klassrum med cirka 25 elever var från årskurs 8. Ett liknande klassrum med elever från årskurs 9 användes som referensobjekt. Växtställningarna med automatisk bevattning designades av industridesignstudenter vid Mittuniversitetet. Projektet pågick under två terminer, höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Viktiga resultat

Miljö

  • Mätningar av inomhustemperaturen visade att de gröna växterna bidrar till en mer stabil temperatur och till och med kan öka temperaturen något, vilket kan användas för att minska värmebehovet.
  • Effekterna på luftfuktighet var endast högre i klassrummen med växter under natten när ventilationsflödet var lågt.
  • Koldioxidnivåerna i klassrummen med växterna var tio procent lägre under undervisningstid, jämfört med kontrollklassrummet, vilket indikerar att gröna växter skulle kunna användas för att minska ventilationsluftflödet och därigenom minska värmeenergiförluster.
  • Energiberäkningen visade att användning av växter kan minska uppvärmningsbehovet upp till 18 procent, mest tack vare möjligheten att minska ventilationsflödet.
  • Mängden luftburna partiklar var redan låg och man kunde inte se någon förändring efter installationen av växterna.

Hälsa

  • I början uppskattade både lärare och elever att de hade fått ett “grönt klassrum”. Minnet och koncentrationsförmågan hos eleverna blev bättre. I mätningen ett halvår senare hade dock effekten avtagit. Det är svårt att säga om detta berodde på hemmablindhet, Covid 19-pandemin som hade brutit ut en månad tidigare eller för att det var problem med några av bevattningssystemen som gjorde att vissa växter vissnade. Kanske en kombination.

Hur kan resultaten tas vidare?

Resultaten av det här projektet kan ge kunskap och inspiration till kommuner och skolor om hur de kan förbättra inomhusklimatet med växter som ett kostnadseffektivt komplement till befintliga ventilationssystem som också kan förbättra elevernas och lärarnas prestationer och välbefinnande.

Det är värt att notera att den här studien genomfördes på landsbygden där det redan är en bra luftkvalitet. Det vore därför intressant att genomföra en liknande studie i ett storstadsområde med sämre luftkvalitet och även i andra typer av byggnader med lägre ventilationsflöde.

Det är också värt att notera att när projektet befanns sig i halvtid inträffade en pandemi, covid-19, som gav en betydande påverkan på både många samhällsfunktioner och för många människor. Detta kan ha påverkat resultatet av effekterna i mätningarna av hälsa och koncentration.

Fullständig rapport

Här kan du ladda ner slutrapporten i sin helhet: DEVA – Skolor slutrapport

Mer om projektet

Projektägare

Mittuniversitetet, Avdelningen för Ekoteknik & Hållbart byggande

Projektledare

Itai Danielski, itai.danielski@miun.se

Projektperiod

2019-01-01 till 2020-11-30

Itai Danielski presenterar projektet DEVA – Skolor vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Projektledare: Itai Danielski, universitetslektor Mittuniversitetet

Se alla presentationer och filmer från konferensen