Laptop som står på ett bord och visar en webbplats. Bakom laptoppen står en en lampa och grön växt, framför ligger en mobiltelefon och ett anteckningsblock.

Det finns idag ett stort behov och önskan hos många aktörer att arbeta mer med beteendeförändring kopplat till energieffektivisering. Trots att det finns många studier inom området så är det vanligt att de som jobbar med frågorna i praktiken inte har tillgång eller möjlighet att sätta sig in i och ta del av kunskapen. Stor potential för lyckad beteendeförändring går därmed förlorad.

Målet med detta projekt har därför varit att vidareutveckla och testa en digital databas med goda exempel på nudgar och beteendeinsatser för en energieffektiv vardag. Syftet med projektet är att tillgängliggöra forskning och kunskap som annars riskerar att ligga oanvänd. På detta sätt kan gapet mellan teori och praktik överbryggas och fler kan enklare uppnå en mer energieffektiv vardag.

I projektet har man identifierat och samlat in goda exempel på evidensbaserade beteendeinsatser och forskning där nudging har använts för att främja en energieffektiv vardag. Projektet har därefter sammanställt dessa goda exempel i en smidig databas med enkla texter, tips samt bilder och videos på hur man använder nudging i praktiken. Användartester har genomförts för att utvärdera användarvänligheten och en av nudgarna har genomförts i verkligheten för att undersöka problem och möjligheter för användaren från början till slut. En del i projektet har även varit att sprida kännedom om databasen till aktörer som har intresse av att arbeta enkelt med beteendeförändring kopplat till energieffektiv vardag.

Bild från databasen som visar exempel på nudgar som finns med där: motivera hushåll till källsortering genom jämförande feedback, nudgepaket för energibesiktare hjälper hushåll använda el mer effektivt, uppmuntra aktivt val för att få fler att äta vegetariskt, tjänsten Resvana - nystratseffekten nudgar till nya, hållbara resvanor, ha grön el som förval för att gynna förnybart och mixade nudgar för minskad bevattning av trädgård.
Exempel på nudgar som finns samlade i databasen.

Viktiga resultat

 • Projektet bekräftar att det finns ett stort intresse och att databasen är ett efterlängtat verktyg hos målgrupperna. Det finns ett behov hos målgrupperna att kunna jobba med nudging i praktiken och att få tillgång till ett konkret verktyg för att enklare kunna arbeta med beteenden för att bland annat uppnå en energieffektiv vardag.
 • Det finns ett intresse hos projektgruppen att fortsätta sprida resultat från projektet och kännedom om databasen även efter projektslut för att ge fortsatt värde till målgrupperna då nyttan ses som stor.
 • Genom projektet har ett behov av ett bredare stöd hos användaren av databasen konstaterats som inkluderar guidning för hur användaren jobbar med nudging i praktiken och hur effekten av nudgar kan mätas.
 • De viktigaste behovsområdena för beteendeförändring kopplat till energieffektivitet som konstaterats för målgrupperna är:
  • Energiförbrukning – t.ex. timing för elnätets toppar och dalar, minska elanvändning och uppmuntra fler att använda förnybar el
  • Vattenförbrukning – till exempel minska vattenförbrukning
  • Källsortering/återvinning – till exempel få fler att källsortera och underlätta för korrekt sortering av sitt avfall
  • Motverka matsvinn – till exempel att inte ta för mycket mat på tallriken
  • Energieffektiva färdmedel – till exempel att köra bil mer energieffektivt och uppmuntra val av mer energieffektivt färdmedel

Fokus framåt

Projektet har fått fram viktig kunskap om vad användaren behöver för att kunna genomföra en nudge från databasen själv från start till slut och validering av behovet som målgrupperna har av denna typ av verktyg. Resultaten kan bidra till viktiga energibesparingar i framtiden då databasen används av fler och lärdomar från projektet implementerats i databasen.

Nästa steg är att genomföra vidare utveckling av både teknik och innehåll utifrån de användartester och lärdomar projektet har resulterat i.

Slutrapport

Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten

Mer om projektet

Nyheter och presentationer

2021-09-21 Nyhet: En knuff i rätt riktning

2021-11-11 Natalie Kregert presenterar projektets resultat vid Design för energieffektiv vardags årskonferens.

2020-01-10 Exempel på nudging för en energieffektiv vardag

Projektägare

Nudgd

Projektledare

Katharina Paoli

katharina.paoli@nudgd.se

Samarbetspartner

Energikontoret i Mälardalen, Högskolan i Gävle, HSB Norra Storstockholm

Projektperiod

2019-09-16 till 2021-12-31