Med design och beteendevetenskap kan samhället hjälpa fler att bo, konsumera och resa energieffektivt i vardagen. En underutnyttjad metod är nudging, det vill säga icke-tvingande förändringar i beslutsomgivningen som förenklar för individen att göra energieffektiva val. Projektet kommer att sammanställa goda exempel på framgångsrika testade nudgar och designtänkande som främjar beteendeförändring och sedan tillgängliggöra dessa i en användarvänlig databas online och testa några i verkligheten. Den digitala lösningen kommer sedan att spridas, testas och projektet kommer att mäta beteendeförändringar. En plan för databasens kommersialisering kommer även att tas fram, så att den kan komma fler Energikontor, kommuner, företag, akademi och NGO:er till nytta.

Projektägare

Nudgd AB

Projektledare

Katharina Paoli

katharina.paoli@nudgd.se

Samarbetspartner

Energikontoret i Mälardalen, Högskolan i Gävle, HSB Norra Storstockholm

Projektperiod

2019-09-16 till 2021-12-31