Inomhus i ett kök. En kvinna står och lagar mat vid en köksö.

För att minska belastningen på elnätet under de perioder då många använder el i sina hem behöver människor förändra sina beteenden. Målet för projektet är att hitta lösningar och strategier som hjälper småhusägare att jämna ut sin elförbrukning över tid.

Projektet ska identifiera vilka beteenden som är centrala för att öka efterfrågeflexibilitet och därmed minska belastningstoppar, kostnader och risker i energisystemet hos småhusägare. Efterfrågeflexibilitet handlar om att hushåll förändrar när de använder el utifrån olika signaler. Det kan till exempel handla om att minska förbrukningen när elnätet är hårt belastat eller öka förbrukningen när elpriset är lågt.

Projektgruppen använder metoder från beteendevetenskaplig forskning och design thinking för att göra en så kallad beteendediagnos där man tittar på vad som hindrar respektive främjar ett förändrat beteende.

Syfte och mål

Efterfrågeflexibilitet, det vill säga att användare förändrar sin elanvändning genom att till exempel sänka inomhustemperaturen, slå av golvvärme, ha inbyggd timer etc, är ett relativt outforskat område jämfört med den kunskap som finns kring vad som minskar hushållens energianvändning när det gäller att implementera och använda ny teknik för energieffektivisering, och vilka lösningar som effektiviserar energianvändningen i hemmet.

Projekts syfte är därför att identifiera vad som hindrar eller främjar efterfrågeflexibilitet bland småhusägare och att förse energibranschen, policyskapare och småhusägare med agerbara rekommendationer på beteendevetenskapligt grundade lösningar och strategier som kan bidra till ökad efterfrågeflexibilitet.

Projektet kommer att:

  • identifiera 2–5 centrala beteenden som bidrar till efterfrågeflexibilitet bland småhusägare i Sverige.
  • identifiera och analysera barriärer och främjare för centrala beteenden relaterade till efterfrågeflexibilitet.
  • identifiera och konkretisera agerbara 5–10 beteendevetenskapligt grundade lösningar och strategier som kan bidra till efterfrågeflexibilitet.

Resultatet kommer att presenteras i en publik rapport och en serie av webbinarier som presenterar agerbara rekommendationer för energibranschen, småhusägare och policyskapare. Resultatet kommer också att presenteras i en vetenskaplig artikel.

Målgrupp

Energibranschen, policyskapare och småhusägare.

Mer information om projektet

Projektägare

Nordic Behaviour Group

Projektledare

Niklas Laninge

Niklas Laninge

E-post: niklas@nordicbehaviourgroup.com

Telefon: 070-751 45 45

Samarbetspartner

Studio Berget, Karlstads universitet och Skellefteå Kraft.

Projektperiod

12 juni 2023 till och med 28 februari 2024