En kvinna som står still med sin cykel och pratar med en kvinna och en man.

För att lyckas nå upp till klimatmålen behöver vi bli bättre på att engagera vanliga medborgare i klimatomställningen. Detta projekt undersökte hur en lokal hållbarhetsapp kan bidra till ökat engagemang och trivsel kopplat till avfall och energi i två pilotområden i Stockholm. Totalt deltog över 200 hushåll i testerna.

För att bättre engagera de boende i avfallsfrågan testades en ny teknologi som möjliggör återkoppling och visualiseringar av sortering och avfallsmängder på hushållsnivå tillsammans med boende i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. En innovation som möjliggjordes med hjälp av smarta mätare i sopsugssystemet. Återkopplingen kombinerades med olika beteendeinsatser och kampanjer med smarta guider och tips, för att bidra till ett kollektivt engagemang och beteendeförändringar hos de boende.
På energisidan testade projektet nya typer av återkopplingar och visualiseringar för elanvändning på hushållsnivå med testhushåll på KTH campus i Stockholm. Ett särskilt fokus låg vid att testa hur ett nytt ”paustimme”-koncept kan bättre engagera boende att minska elanvändningen under timmar då elnätet är högt belastat.

Lovande sätt att engagera boende

Projektets resultat visar denna nya metod för ökat medborgarengagemang kan utgöra ett lovande sätt att bättre engagera boende i avfalls- och energifrågor. Den nya plattformen bedöms kunna bidra till beteendeförändringar, ökad miljömedvetenhet hos de boende, smidigare kommunikation och nöjdare hyresgäster. Samtidigt öppnar tjänsten för nya möjligheter för kommuner, fastighetsägare och infrastrukturbolag att nå ut till sina slutanvändare, konkretisera hållbarhetsarbetet och följa upp och bevisa framsteg som görs inom avfall- och energisektorn.

Viktiga resultat

  • Deltagarna var vid projektets slut 15 procent nöjdare med sitt avfallssystem
  • Sorteringen i sopsugssystemet ökade med 48 procent
  • Restavfallet hos projektdeltagarna minskade med i snitt 7 procent
  • Driftstoppen i sopsugssystemet minskade med 55 procent jämfört med tidigare år
  • Förbättrad social hållbarhet i form av ökad trivsel, samhörighet, grannskapsidentitet och tillit mellan deltagarna i projektet
  • Minskade topplaster för elförbrukning med i snitt 63 procent för de som deltog i de så kallade Paustimmarna (en timme då elnätet är högt belastat)
  • Minskad elförbrukning hos deltagarna med i snitt 7 procent

Fokus framåt

Tillsammans med en av Sveriges största cleantech exportörer, sopsugsleverantören Envac, fortsätter arbetet för att ta fram en vidareutvecklad och professionaliserad version av konceptet som testats. Den långsiktiga målsättningen är att etablera en ny digital standard för resurshantering i städer enligt Re3 – Reduce, Reuse, Recycle. Nästa steg för projektdeltagarna handlar om att bygga vidare på de viktiga lärdomar som möjliggjorts genom detta projekt för att skala de nya lösningarna till fler områden. Särskilt viktigt blir att pröva om de goda effekterna som uppmätts i detta projektet kan bibehållas och förstärkas vid en uppskalning av konceptet i Norra Djurgårdsstaden och flertalet andra stadsdelar i Stockholmsområdet.

Slutrapport

Bilder från projektet

Personer som står i kö till ett glasstånd.
Boende i ett av testkvarteren under en glassdag som projektet arrangerade.
Innergård med grönska och lägenhetshus runt omkring.
Pilotkvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Sopnedkast utanför lägenhetshus. Tre sopnedkastluckor med olika färger, blå, gul och vit.
Sopsugssystemet i kvarteret Hornslandet, Norra Djurgårdsstaden.
Tre sopnedkast med figurer runt själva inkasten.
Mata monstren – projektet testade ett sopmonsterkoncept för att engagera i avfallsfrågan.
Bild på två mobiler och en surfplatta som visar nästa steg av boendeplattformen.
Nästa steg i utvecklingen: Envac ReFlow


Mer om projektet

Nyheter och presentationer

2021-11-11 David Enarsson från LocalLife presenterar projektets resultat vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

2020-09-10 Blogginlägg från LocalLife: “Glass i stora lass och i alla väder”

2020-12-18 Nyhet: Boendplattform ökar miljöengagemang hos grannar

2019-12-12 Hans Anebreid från Envac presenterar projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019.

Projektägare

Envac AB

Projektledare

Kent Norlenius, kent.norlenius@envac.se

Samfinansiärer

Stockholmshem, LocalLife Sweden

Samarbetspartner

Stockholmshem, KTH, LocalLife Sweden

Projektperiod

2019-04-01 till 2021-09-30