Bilden består av två foton, en på en väg i en stad med byggnader på varje sida om vägen och den andra på en person som går i en trappuppgång. Två illustrationer nedanför bilderna, en på en bil och en på plattor i olika färger som ligger ovanpå varandra.

I projektet har man arbetat med att testa och validera ett ramverk för utveckling av cirkulära affärsmodeller och framtidsadaptiva produkter, det vill säga produkter som bättre kan hållas attraktiva in i framtiden än många av dagens produkter.

Framtidsadaptiva produkter sänker affärsriskerna i tillgångsbaserade cirkulära affärsmodeller. Riskerna sänks genom att produkterna designas för robusthet och möjlighet till uppgradering av bland annat estetik, funktionalitet och mer energieffektiv teknik i produkt- och tjänstesystem.

Förlängd användningstid

Förlängd användningstid är för de flesta produkter fördelaktigt ur miljö och klimatperspektiv, och kan ge en stor lönsamhetspotential i cirkulära affärsmodeller, men det är i designfasen svårt att förutspå vilka framtida förändringar som riskerar att göra en produkt utdaterad i förtid. Produkter som är designade för lång användningstid blir dessutom ofta dyrare än andra, mindre långlivade produkter vilket resulterar i affärsmässiga utmaningar.

En central del i arbetet med framtidsadaptiv design är att i affärsmodelleringen identifiera produktrelaterade kriterier där förändringsbarhet och förlängd livslängd kan ge tillverkande företag kontroll över intäkter och kostnader om de behåller ägandeskapet för de produkter de utvecklar och producerar.

I detta projekt har ramverk och arbetsmetoder för parallell cirkulär affärsmodellsinnovation och framtidsadaptiv design testats och vidareutvecklas i samarbete med två svenska tillverkningsföretag, ett företag som tillverkar kommersiella skyltsystem och ett som tillverkar hissar.

Projektet har resulterat i:

 • Två fallstudier där arbetsprocesser och ramverk för parallell cirkulär affärsmodellsinnovation och framtidsadaptiv design har testats och vidareutvecklats
 • Fördjupade erfarenheter och färdigheter hos deltagande företag att arbeta med parallell cirkulär affärsmodellsinnovation/framtidsadaptiv design, och att testa mot pilotkunder, där det nu finns två cirkulära affärserbjudanden och affärsmodeller baserat på förlängd användningstid för hissar och skyltar.
 • En vidareutveckling av arbetsprocesser och teorier kring parallell cirkulär affärsmodellsinnovation/framtidsadaptiv design sedan tidigare projektsteg. Bland annat genom en journalartikel och en rad stödjande verktyg för olika steg av arbetsprocesserna.
 • Exempel på adaptiv design som exemplifierar några olika typer av energianvändande produkter på olika nivåer av Technology Readiness Level (TRL).
 • En pilotkurs för parallell cirkulär affärsmodellsinnovation och framtidsadaptiv design

Projektet har identifierat en potential för minskad klimatpåverkan för en hiss som används i 80 år och minskad energiförbrukning med 35 procent, eller 48.000 Kwh. För en flotta på 100 hissar skulle minskningen bli cirka 60.000Kwh/år. För fasadskyltar uppskattas en potential för minskad klimatpåverkan med närmare 75 procent och minskad energiförbrukning med 30 procent om skyltarna dimmas vissa delar av dygnet.

Ramverket för framtidsadaptiv design har presenterats för ett tjugotal tillverkningsföretag i Sverige, och arbetssättet väckte stort intresse och diskussioner kring dagens inlåsningar kring nuvarande affärslogik, produktlivslängd och uppgraderingsbarhet med mera.

Förenklar diskussioner om produkters risker för att bli utdaterade i förtid

Slutsatserna är att testade ramverk och arbetssätt förenklar arbetet med att identifiera, prioritera, och diskutera nuvarande produkters risker för att bli utdaterade i förtid, samt nuvarande styrkor och svagheter avseende slitstyrka, flexibilitet och uppgraderingsbarhet, som är överförbart till kostnadskalkyler över en förlängd användningstid.
Utmaningar är framför allt organisatoriska. Det handlar till exempel om att få med rätt kompetenser tidigt i arbetet, att hålla fast i en satt vision, att kunna hantera och prioritera en hög detaljkomplexitet i framtidsadaptiva designanalyser, och att bibehålla en hög arbetstakt med att utveckla och prova en cirkulär affärsmodell mot potentiella kunder. I fallet hiss som tjänst är även svensk lagstiftning kring äganderätt för fasta installationer i byggnader ett hinder.

Förslag för fortsatt forskning

Projektet har bidragit till att de deltagande företag tagit större kliv mot cirkulära affärsmodeller och produkter samt bidragit till kunskapsbyggande kring hur långlivade produkter kan bidra till både lönsamhet och resurs-/energieffektivitet. För att ytterligare kunna minska de barriärer som identifierats ser vi att framför allt följande områden behöver utforskas ytterligare:

 • Hur nuvarande hinder i den svenska jordabalken för att kunna använda fasta installationer i byggnader som säkerhet för att finansiera cirkulära affärsmodeller kan överkommas? Detta är framför allt viktigt för fasta installationer i byggnader.
 • Hur certifieringsregler för vissa produktgrupper påverkar uppgraderingsbarhet och vilka möjligheter som kan finnas för att tillverkare till exempel ska kunna självcertifiera framtidsadaptiva designprodukter. Detta är särskilt relevant för fordon som säljs inom EU.
 • Hur öppna mjuk- och hårdvarustandarder kan bidra till minskade risker för att komponenter och produkter med hög grad av informations- och kommunikationsteknologier (IKT) styr produkters funktionella och sociala livslängd. Samt minska obalansen i påverkan mellan stora mjukvaruaktörer, underleverantörer av halvledare och små produkttillverkande företag (OEM’s)
 • Att bättre förstå slutanvändares attityder kring långlivade produkter när det till exempel gäller sociala aspekter som visuellt slitage, säkerhet och metavärden med mera på olika geografiska marknader.
 • Hur processer för kontinuerlig tjänsteinnovation kan behålla befintliga produkter i användning.
 • Hur företag med uttalade lågpris-strategier ser på möjligheterna att vilja använda framtidsadaptiva designstrategier.

Forskningsrapporter

16 september 2021: Managing Circular Business Model Uncertainties with Future Adaptive Design

Nyheter och presentationer

2022-11-17 Presentation av projektets resultat vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2022

2020-05-20 Nyhet: Projekt om framtidsadaptiva produkter hamnar på IVAs topp 100-lista

2019-11-12 Presentation av projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019

Mer om projektet

Projektägare

RISE Viktoria

Projektledare

Thomas Nyström thomas.nystrom@ri.se

Projektledare Thomas Nyström presenterar projektet Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Samarbetspartner

Hydroware och Accus

Projektperiod

2019-04-22 till 2021-10-21

Mer om projektet