Gröna hjärtan

Nya grepp måste till för att få många små och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att på bred front genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Det behöver bli enklare att veta vad de ska göra, hur de ska genomföra det och om de ser att andra genomfört åtgärder med gott resultat, så kan det bli en “knuff” i rätt riktning.

Vi utgår ifrån beteendedesign, att nudging kan trigga fastighetsägare och förvaltare att genomföra åtgärder som deras grannar redan har genomfört, på samma sätt som till exempel installationer av solceller har gjort. En plattform ska tas fram, där en karta kommer att vara grunden. På kartan ska man kunna se andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och vilka åtgärder de har gjort.

Även boende och hyresgäster av lokaler ska kunna knuffa fastighetsägaren till aktivitet. Designen av plattformen har påbörjats i ett tidigare projekt tillsammans med beteendevetare och UX-designers. Målet för detta projekt är att ta fram en fullt fungerande och målgruppsanpassad plattform, färdig att lanseras och marknadsföras av ett konsortium av lämpliga organisationer.

Projektägare

Energieffektiviseringsföretagen

Projektledare

Annika Marmbrandt

Annika Marmbrandt

E-mejl: annika.marmbrandt@eef.se

Telefon: 073 – 048 23 02

Samarbetspartner

RISE, Fastighetsägarna

Projektperiod

2021-05-17 till 2022-11-18

En mamma ligger på soffan hemma med sin dotter, medan en robotdammsugare gör rent på golvet.

Elkonsumenter vill ansluta allt fler och högre laster i de lokala elnäten, till exempel i form av elfordon. Stamnätet har dock av olika anledningar problem att tillgodose det ökade kapacitetsbehovet, framför allt i storstadsregionerna.

Ett viktigt bidrag till lösningen på kapacitetsbristen anses vara efterfrågeflexibilitet, vilket innebär förändringar i konsumtionsmönstret som bidrar till att upprätthålla effektbalansen i lokala elnät via indirekt eller direkt styrning.

Det övergripande syftet med projektet är att främja energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet bland elkonsumenter och prosumenter genom att utveckla och kvalitativt testa två olika designkoncept för detta ändamål:

 • en app som tillhandahåller realtidsåterkoppling till elkonsumenter som förväntas fokusera mer på effekt.
 • en app som tillhandahåller återkoppling som är speciellt anpassad för prosumenters behov.

Som ett led i utvecklingen (designprocessen) är målet att öka kunskapen om:

 • hur klimatrelaterad-, normativ-, målrelaterad- och uppdelningsåterkoppling kan utformas för att öka medvetenheten och motivera energirelaterade beteendeförändringar och efterfrågeflexibilitet i hushåll. Uppdelningsåterkoppling innebär information om hur mycket enskilda apparater drar och bidrar till den totala elanvändningen.
 • vilken förståelse elkonsumenter har för begreppet effekt och hur begreppet kan kommuniceras på ett pedagogiskt sätt.

I användartesterna är målet att öka kunskapen om vilken typ av återkoppling som passar hushållens behov för att omsätta den i handling. Med andra ord att anpassa elanvändningen till effektrelaterade prismodeller på ett sätt som gynnar det lokala elnätet.

Projektägare

Uppsala universitet

Läs mer om USER – Uppsala Smart Energy Research group

Projektledare

Cajsa Bartusch

Cajsa Bartusch

E-post: cajsa.bartusch@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 30 25

Samfinansiärer

Bright Energy, Ellevio

Samarbetspartner

Bright Energy, Ellevio, Uppsala universitet

Projektperiod

2021-01-01 till 2022-12-31

Foto på en grå vägg där det hänger galgar i ringar som är fästa på väggen. I hörnet står en vas med blommor i. Väggen är belyst. På den högra sidan visas fyra tårtdiagram, två för "The light" och två för "The shadow".

Intresset för ljusets inverkan på både människan och upplevelsen av miljöer ökar men kunskapen är generellt låg, och det saknas både etablerade definitioner och en terminologi för upplevd ljuskvalitet. Konsekvensen blir ofta både undermåliga ljusmiljöer och överdimensionerade belysningsanläggningar, vilket leder till både minskat välbefinnande och ineffektiv energianvändning.

Perceptual Metrics for Lighting Design

Perceptuella mått för ljusdesign är ett tvärdisciplinärt projekt där det övergripande målet är att utveckla ett digitalt kommunikationsverktyg för upplevd ljuskvalitet, utifrån flera parallella och samverkande processer. Projektet går främst under den engelska titeln “Perceptual Metrics for Lighting Design”. Med aktiv bransch-samverkan utvecklas definitioner och en begreppsmodell för upplevd ljuskvalitet. Genom forskningsstudier kommer metoder för systematiska bedömningar av upplevd ljuskvalitet att utvecklas. Utifrån behovsanalyser, användaranalyser och UX-design integreras båda i en applikation för kommunikation och kompetensutveckling.

Centralt i projektet är att studera hur man med olika belysningslösningar kan uppnå både goda ljusmiljöer och effektiv energianvändning. Kunskapen förmedlas via det kommunikationsverktyg som byggs upp under projektet. Syftet är att kommunikationsverktyget ska kunna användas vid flera olika faser under designprocessen och även för utvärdering av färdig installation. Det kan ge argument för hur genomtänkt ljusgestaltning, och på så sätt bidra till både bättre ljusmiljöer och energibesparingar.

Projektägare

Konstfack

Projektledare

Johanna Enger

Johanna Enger

E-post: johanna.enger@konstfack.se

Telefon: 070 – 246 17 99

Samfinansiärer

RISE

Samarbetspartner

Högskolan Kristianstad, RISE

Projektperiod

2020-12-15 till 2023-07-30

Mer information om projektet

Följ projektet på deras Facebook-sida

Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen

Projektet Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen undersöker hur dominerande berättelser om “hållbara livsstilar” i samhället reproduceras i olika typer av medier och vad detta får för konsekvenser när det gäller att uppnå beteendeförändring. Utifrån ett normkritiskt perspektiv granskas och synliggörs hinder som byggts in i dessa berättelser när det kommer till tillgänglighet, förståelse och faktiska möjligheter till förändring för olika grupper av människor.

Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp kommer att ta fram diskursiva designförslag, prototyper med uppgift att skapa diskussion snarare än att föreslå lösningar, som på olika sätt undersöker alternativa sätt att agera på klimatkrisen i relation till vardagslivet och på så sätt minska avståndet mellan insikt och agerande.

Projektägare

KTH, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Projektledare

Karin Ehrnberger

E-mail: karin.ehrnberger@abe.kth.se

cc till Love Broms loove@kth.se

Samarbetspartner

Global Utmaning, Aalto University, Högskolan i Halmstad och Usify

Projektperiod

2019-12-01 till 2021-12-20

Mer om projektet

2021-08-17 Omställningen handlar inte om att justera lite i hållbarhetsmarginalen

Många byggnader utnyttjas inte plats- eller resurseffektivt eftersom de endast har ett syfte. Det leder till att det byggs mer än nödvändigt och att byggnaderna förbrukar onödigt mycket energi vilket bidrar till ett stort klimatavtryck under både bygg- och driftskede.

Syftet med projektet COINPLACE är att främja att byggnader används till flera ändamål, vilket minskar både behovet av byggnader och energianvändningen i dessa. Målet med COINPLACE är att utveckla tjänster som underlättar för fastighetsutvecklare att designa multifunktionella byggnader. Detta kommer att göras genom att studera hinder och möjligheter med multifunktionella byggnader under hela byggprocessen. Tjänsterna utvecklas tvärvetenskapligt i samverkan mellan fastighetsbolag, arkitekter och teknikexperter. Tjänsterna ska ge stöd för att hitta lämpliga användningsområden för byggnaden, designa byggnaden för dessa användningsområden och beräkna nyttor av att använda byggnaden för flera användningsområden.

Projektägare

Tyréns

Projektledare

Lars Marklund

E-post: lars.marklund@ri.se

Telefon: 010 – 516 68 96

Samarbetspartner

Strängnäs Fastighets AB och Tyresö Bostäder AB.

Projektperiod

2020-01-02 till 2021-09-01

Person som står i en vänthall och tittar på avgångstider på en digital tavla på väggen.

Företaget YeheGO startades 2019 för arbeta med att ta fram nästa generations hållbarhetsplattform – ett digitalt B2B-verktyg som ska sporra till klimatsmarta val inom områden som varje enskild anställd själv kan påverka. Syftet med projektet har varit att bygga en god kundinsikt, ta fram designprinciper för tjänsten och utveckla en första prototyp.

Hållbarhetsplattformen kommer att bestå av en övergripande personlig dashboard, tillsammans med enskilda moduler där Yehego genom verktyg som bygger kunskap, medvetenhet och engagemang kan guida/nudga användaren mot det mest klimatsmarta valet, och på så sätt åstadkomma en grön beteendeförändring.

Klimatsmart bokning av tjänsteresor

Den första modulen i Yehegos hållbarhetsplattform är ett online-bokningsverktyg för företag och organisationer att kunna söka och boka det mest klimatsmarta valet av resa. Förhoppningen är att den första modulen ska leda till bestående, positiva effekter med minskad klimatpåverkan från tjänsteresor.

Stort intresse från företag att delta i utvecklingen

Intresset från företag att delta i utvecklingen har varit stort. Ett pilotprogram med åtta bolag av olika storlekar och segment genomfördes. Företagen har gett feedback, validerat marknadsbehov och bekräftat betalningsvilja.

Viktiga resultat

 • Designspråk för den första versionen av plattformen är framtaget, och element för beteendeförändringsverktyg, primärt nudging och gamification.
 • Viktiga partnerskap har etablerats för plattformens första modul, bland annat kopplat till rese-API:er och kundsupport.
 • Projektet har nått samtliga mål som sattes upp, och mer därtill, avseende marknad, design och prototyp.
 • En första MVP (Most Viable Product) är redo för testning i skarp miljö avseende sökning- och bokningsflöde, utställande av biljetter, och kopplingen till den personliga dashboarden.

Den pågående pandemin har haft en oerhörd påverkan på affärsresandet. Men, Corona till trots, har intresset från potentiella kunder varit stort. Intresset är framför allt kopplat till möjligheten för företag att i realtid visualisera resultaten av klimatsmarta val, och att kunna mäta klimatpåverkan med uppföljning på individ- respektive företagsnivå.

Den första modulen av Yehegos hållbarhetsplattform är bra positionerad för att fortsätta att undvika onödigt resande även i framtiden, och underlätta för anställda att göra klimatsmarta val de gånger fysiska möten är nödvändiga.

Fullständig rapport

Här kan du läsa och ladda ner slutrapporten i sin helhet: Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang

Mer om projektet

Projektägare

yeheGO AB

Projektledare

Viktor Karlsson

viktor@yehego.com

Samarbetspartner

Sustainable Brands Insight (SBI), Kurppa Hosk Studio, Altabel Group (Vilnius, Litauen)

Projektperiod

2019-11-11 till 2020-12-31

Projektledare Viktor Karlsson berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.

Hotellrum med två sängar och belysning bakom sänggaveln och i taket.

Den digitala transformationen pågår för fullt. Fastighetspriserna stiger, så fastighetsägare behöver utnyttja ytorna bättre. Därför kommer fönsterlösa rum, vilka bidrar till ökad resurseffektivitet, att bli vanligare. MeScapes är ett system som anpassar ljud och ljus i fönsterlösa rum och gör dessa mer hälsosamma.

Projektet har undersökt om MeScapes kan bidra till minskad energiåtgång och man har utfört en genomförbarhetsstudie för att undersöka energipåverkan från MeScapes installerat på ett hotellrum. Den energi som systemet i dagens utförande kräver är detsamma som två 60W-glödlampor som är tända åtta timmar per dygn i ett år. Genom att vidareutveckla dagens MeScapes–system så kommer energiförbrukningen att minska, men det handlar inte om så stora energiförbättringar. Projektet valde därför att, med utgångspunkt i användarnas upplevelser av tjänsten, undersöka om man kunde påverka användarnas beteende i rummet.

Varmvattenförbrukning en av de stora energitjuvarna

Med hjälp av en design thinking-metod identifierades värmereglering och varmvattenförbrukning som de största energitjuvarna i en fastighet eller i ett rum. Projektet valde att fokusera på varmvattenförbrukning, som i större utsträckning kan påverkas av användaren än värmeförbrukning.

Den rådande pandemin förändrade förutsättningarna för projektet, och gjorde att användartesterna fick utföras i hemmiljö istället för på hotell. För Moum Design var det positivt att komma ut till konsumentmarknaden tidigare, då de ser en stor potential där.

Duschrobot hjälper till att minska duschtiden

Testerna genomfördes med hjälp av en “duschrobot, en egenutvecklad webb-applikation, och man undersökte om den kunde påverka människor att förkorta sin duschtid. Responsen var positiv, varje duschtillfälle kunde minskas med cirka två minuter. För hotellet skulle det innebära en energibesparing på över 55000 kWh per år, vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 140.000 kronor.

Under genomförandet av projektet såg man en stor potential i att vidareutveckla resultat och användarupplevelser – antingen som en helt ny app eller en app integrerad i MeScapes-systemet. Ett nytt projekt som handlar om energioptimerade arbetsförhållanden har därför initierats tillsammans med Chalmers och KTH.

Fullständig rapport

Här kan du ladda ner slutrapporten i sin helhet: Energieffektivitet i fönsterlösa rum.

Mer om projektet

Projektägare

Moum Design

Projektledare

Åsa Moum

Åsa Moum

asa@moum.co

Projektperiod

2019-11-04 till 2020-10-10

Nyheter och filmer

Projektledare Åsa Moum berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.

Tjej och kille som sitter på golvet i ett rum med flyttkartonger runt omkring sig.

Via den digitala tjänsten Budkeep kan privatpersoner hyra ut förvaringsutrymmen de inte använder till personer som har behov av förvaringsutrymme. Tjänsten är baserad på delningsekonomi och minskar behovet av förvaringsanläggningar.

Projektet har handlat om att med hjälp av interaktionsdesign främja användningen av en hållbar förvaringslösning och kommunicera den klimatbesparing som görs, med målet att öka delande av förvaringsutrymme. Det långsiktiga målet är att skifta en hel industri med en negativ påverkan på miljön med dess höga energi- och resursförbrukning genom att minska efterfrågan på nybyggda förvaringsanläggningar.

Inom ramen för projektet har man även tagit fram livscykelanalyser (LCA) och information om den energi- och resursbesparing som tjänsten medför, vilket omvandlats och kommuniceras i koldioxidutsläpp. Man har även undersökt hur konsumenter kan nudgas mot ett mer hållbart beteende vid val av förvaringslösning.

Bild från Budkeeps websida, med illustrationer av flera hus på en gata med ett hus "inzoomat" med ett förstoringsglas och rubriken "Hitta förvaringsutrymme nära dig".
På Budkeep.com kan personer med outnyttjat förvaringsutrymme hyra ut detta till andra i behov av förvaring.

Nudga användare genom tjänstens smarthet

Under projektet kom man fram till att konsumenter inte ser förvaringsbranschen som en ohållbar bransch, även om LCA-resultatet visar på det. Detta ledde till en utmaning för projektet och man undersökte detta vidare – hur en hållbar tjänst kan kommuniceras för en större mängd personer där inte miljömedvetenheten finns, eller anses ligga till grund för, själva beslutsfattandet.

Projektet kom fram till att det är bättre att trycka på tjänstens “smarthet” och på så sätt nudga användarna till att använda tjänsten, eftersom miljöeffekten inte verkar ligga som främsta grund för beslutet. Desto fler som anammar hållbara tjänster – oavsett anledningen till beslutet – desto större blir den positiva miljöeffekten.

Viktiga resultat

 • Livscykelanalys data visar att self-storage har en betydande negativ miljöpåverkan motsvarande 12 kg CO2 per kvadratmeter och år.
 • Projektet kom fram till att det är bättre att trycka på tjänstens “smarthet” och på så sätt nudga användarna till att använda tjänsten, då miljöeffekten av tjänsten inte verkar ligga som främsta grund för beslut hos användarna.
 • De mätbara resultaten för projektet handlade om att höja konverteringsgraden av vissa beteenden inom tjänstens ramar, vilket också har uppnåtts.

Nästa steg handlar om att öka tjänstens tillväxt organiskt.

Fullständig rapport

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet: Ett beteendeskifte med hjälp av interaktionsdesign för en miljösmart förvaringsindustri

Mer om projektet

Projektägare

Budkeep AB

Projektledare

Oskar Bergkvist

oskar@budkeep.com

Samarbetspartner

KTH

Projektperiod

2019-09-01 till 2020-09-30

Nyheter och filmer

Simon Oljemark berättar mer om projektet på Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.

I övre högra hörnet är en illustration av ett förstoringsglas med ett ansikte med glasögon, och två händer på. På ena handen står det "It's up to you". I nedre högra hörnet finns ett till illustrerat förstoringsglas med ögon och glasögon på, och tre mobiler bredvid som visar bilder från Consupedias app.

Consupedia har byggt ett Wikipedia för konsumenten. En webb- och mobilapplikation som på ett ögonblick ger information om alla dagligvaror på marknaden. Varje produkt värderas enligt fem kategorier: miljö, rättvisa, hälsa, kvalitet och pris. Värderingen utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen och innehåller information om allt från transportsträcka, förpackningsmaterial och klimatpåverkan till näringssammansättning, allergener och prisjämförelser. Applikationen innehåller även tips och varningar från organisationer som bland annat Livsmedelsverket, Amnesty och WWF. Ett unikt beslutsstöd för värderingsstyrd konsumtion.

Projektet syftar till att, via Consupedia, utveckla och kommersialisera nischade lösningar som är behovsanpassade för offentlig och privat sektor som till exempel äldreboenden, skolmatsservering, restauranger och hotell. Samverkan mellan forskningsinstitut och offentlig och privat sektor skapar en bredd som är viktig för att kunna inkludera alla delar av samhället och maximera projektets genomslag på samhällets totala konsumtion.

De nischade lösningarna handlar om att man ska kunna skapa en profil i Consupedia med krav på till exempel godkända arbetsförhållanden vid produkttillverkning, max koldioxidutsläpp, hur långt en produkt ska ha fått transporterats, godkänd näringssammansättning, max mängd plast per kilo vara med mera. Ett beslutsstöd som möjliggör värderingsstyrd konsumtion för alla. En feedbackfunktion kommer även att utvecklas, så att man kan följa sin konsumtion över tid och där med även sin påverkan på planeten, andra människor, djuren och sig själv.

Projektägare

Consupedia AB

Projektledare

Roberto Rufo Gonzalez

E-mejl: rufo@consupedia.com

Samarbetspartner

Högskolan i Dalarna, KTH, Vetenskap & Allmänhet VA

Projektperiod

2019-09-16 till 2021-08-31

Mer information

Nyhet: Smart app visar matvarors hållbarhetspåverkan

Med design och beteendevetenskap kan samhället hjälpa fler att bo, konsumera och resa energieffektivt i vardagen. En underutnyttjad metod är nudging, det vill säga icke-tvingande förändringar i beslutsomgivningen som förenklar för individen att göra energieffektiva val. Projektet kommer att sammanställa goda exempel på framgångsrika testade nudgar och designtänkande som främjar beteendeförändring och sedan tillgängliggöra dessa i en användarvänlig databas online och testa några i verkligheten. Den digitala lösningen kommer sedan att spridas, testas och projektet kommer att mäta beteendeförändringar. En plan för databasens kommersialisering kommer även att tas fram, så att den kan komma fler Energikontor, kommuner, företag, akademi och NGO:er till nytta.

Projektägare

Nudgd AB

Projektledare

Katharina Paoli

katharina.paoli@nudgd.se

Samarbetspartner

Energikontoret i Mälardalen, Högskolan i Gävle, HSB Norra Storstockholm

Projektperiod

2019-09-16 till 2021-12-31

En kvinna som är ute i skogen och sträcker armarna mot luften och solen.

Digital tjänstedesign för klimatsmarta beteendeförändringar på individnivå

För att skapa hållbara samhällen räcker det inte med energieffektiv teknik utan tekniken behöver utvecklas och stödjas, och trigga vissa mänskliga beteenden. Lösningar som knyter ihop interna och externa så kallade ”triggers” till beteendeförändringar kan bidra till att människor lyckas ställa om.

BeChange minskar klimatavtryck och klimatångest

BeChange är en metod för att minska klimatavtryck och klimatångest. Metoden hjälper till att ändra vårt sätt att tänka och att se miljöarbetet som något upplyftande och en möjlighet att skapa något bättre istället för tungt, begränsande och ångestladdat.

Det nya och unika i metoden är att den kopplar ihop mentala verktyg och klimatpsykologi med klimatrådgivning i ett flerstegsprogram som uppmuntrar till kraft-fulla livsstilsförändringar för att både minska sin klimatpåverkan och må bättre med stärkt miljömotivation. BeChange-metoden har visat att deltagare reducerar sin klimatpåverkan med 47 procent.

BeChange som digital tjänst

Syftet med projektet har varit att utveckla en digital tjänst av metoden BeChange för klimatsmarta beteendeförändringar på individnivå. Tjänsten ska bidra till hållbara förändringar i samhället i stort.

Då teknik och beteende stödjer varandra blir resultatet en positiv användarupplevelse som resulterar i positiv klimatpåverkan och minskad energiförbrukning. Genom att arbeta transdisciplinärt, med avseende på olika kompetenser, i en stegvis process och tillsammans med användare har projektet kommit en lång bit på väg för att uppnå en hållbar digital tjänst.

Kvinna som står och tittar på en vägg där det sitter post it-lappar och papper.
Jessika Rabne Fredin från BeChange vid workshop om kommersialisering.

Påverkan på individ- och organisationsnivå

Projektet har genomförts i en iterativ Design Thinking-process där tjänstens gränssnitt och innehåll har utvecklats. Parallellt har den digitala tjänstens kundnytta, affärsmodell och säljstrategi arbetats fram. Nästa steg är att bygga vidare på prototypen till en fullt fungerande tjänst. Tjänsten beräknas komma ut under hösten 2020.

Viktiga resultat

 • Projektet har resulterat i en första prototyp av den digitala tjänsten BeChange och en säljstrategi.
 • Viktiga insikter under projektets gång har varit vikten av att testa med användare för att förstå hur den digitala tjänsten upplevs och hur den kan bidra till förändrade beteenden inom hållbarhetsområdet.
 • Den digitala tjänsten har möjlighet att verka på både individ- och organisationsnivå. Tjänsten erbjuds i en form som är lättillgänglig för de flesta och den kan därmed även bli en naturlig del i användarnas vardag och på så sätt verkligen göra avtryck och skillnad.
 • Nästa steg är att fortsätta utveckla prototypen till en fullskalig produkt redo för lansering. Det innebär dels mer funktionalitet, dels mer innehåll i tjänstens utbud och fler användartester för att säkra användarupplevelsen.

Fullständig rapport

Här kan du ladda ner slutrapporten i sin helhet: ”BeChange – Digital tjänstedesign för klimatsmarta beteendeförändringar på individnivå”.

Mer om projektet

Projektägare

BeChangeAB

Projektledare

Ann Murugan

ann@bechange.se

Samarbetspartner

Luleå tekniska universitet, Jaway Stockholm AB

Projektperiod

2019-09-02 till 2020-04-30

Projektägare

BeChangeAB

Nyheter

2020-03-20 BeChange minskar klimatpåverkan och klimatångest

Filmer

Linn Lindfred, konsult inom cirkulär ekonomi och hållbar innovation på Jayway By Devoteam och deltagare i BeChange-projektet, berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.

Ett glas med vatten, med mynt i botten av glaset.

Projektet “Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden” har utforskat om mikrosparande och grön återbäring i det digitala hjälpmedlet Deedster kan åstadkomma bestående beteendeförändringar och underlätta mer hållbara val i vardagen.

Tillsammans med kommersiella partner och en forskargrupp på KTH har projektet undersökt designförslag för olika typer av ekonomiska incitament för hållbara val. Genom djupintervjuer och enkäter har man skaffat sig insikter om målgruppernas drivkrafter och preferenser. Parallellt har tydliga målgrupper utformats och skapat förutsättningar för en bred kommersialisering av lösningen.

Insikter kring datasäkerhet och upplevda integritetsaspekter, gjorde att projektet efter halva tiden ändrade inriktning till att utveckla en lösning som kan läggas in på andra företags etablerade kundplattformar, så kallat Software as a service (Saas), istället för att inkludera tjänsten direkt i Deedster.

Rabattfunktion som motiverar lärande och förstärker beteenden

Projektet har sett en styrka i ekonomiska incitament för att driva mot mer hållbara val i vardagen, men det finns många fallgropar i själva utformningen och kommunikationen kring tjänsten. Ett första steg blev därför att utforma en cash-back/rabattkods-funktion som drivkraft för målgruppen att lära sig mer om ett ämne och förstärka ett existerande beteende. Men projektet har även sett ett stort intresse för hållbart sparande och har designat en kundresa för det större flödet.

Disruptiv affärsmodell

Projektet ser en efterfrågan från marknaden och jobbar med två kunder för att implementera delar av den nya SaaS-lösningen. Därmed lanseras en helt unik, disruptiv, affärsmodell där många aktörer vinner på en förändring mot mer hållbara beteenden.

Deedster kommer att fortsätta utveckla SaaS-lösningen till att inkludera fler versioner av ekonomiska incitament och kontinuerligt utvärdera effekten av dessa i termer av sänkta klimatavtryck hos användarna. Samarbetet med forskargruppen på KTH har varit mycket givande och kommer att fortsätta även efter projektet.

Viktiga resultat

 • Integritetsaspekter Deedster vs etablerad bank. Stor barriär för användare att koppla upp sig med Bank-id hos en idag mindre aktör.
 • Finansiell belöning för altruistiskt beteende upplevs problematiskt hos användarna.
 • Digital belöning/gamification ansågs rättframt och “roligt”, och är något som användarna gärna vill ha, och även förväntar sig ska finnas i mobil-appar.
 • Det behövs mer ”kul” för att kunna belöna finansiellt – så att det inte känns som en betalning. En cashback/rabattkod upplevs mer kravlöst, mer som ett pris.

Fullständig rapport

Här kan du läsa och ladda ner rapporten i sin helhet: Slutrapport “Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden”.

Mer om projektet

Projektägare

Swedish Development Group 12

Projektledare

Monika Martinsson

Monika Martinsson

monika@deedster.com

Samarbetspartner

KTH, Beteendelabbet

Projektperiod

2019-09-02 till 2020-09-30

Nyheter och filmer

Monika Martinsson berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.

Sjukhuspersonal och patienter i en sjukhuskorridor

Genomförbarhetsstudie vid MHH Hannover som grund för “MHH 2025” nybyggnation av universitetssjukhusets campus

Sjukhus står för cirka fem procent av EU:s koldioxidutsläpp per år och är därmed den största förbrukaren inom offentlig sektor. Genom att tillämpa “Furbish® metoden” som fokuserar på användarcentrerade och hållbara inomhusmiljöer, ett innovativt IR-sensorkoncept från RWTH-universitetet i Aachen, Tyskland, och kompetens inom inomhusklimat från Chalmers tekniska högskola, uppskattar vi att energibesparingar på upp till 40 procent är möjliga.

Genom att kombinera upplevelser från patienter och personal med installationsteknik, inredningsdesign och arbetsflödesoptimering, kan vi lägga grunden för en ny generation smarta koldioxidsnåla sjukhus. Denna pilotstudie kommer att ge en unik inblick i hur Furbish® metoden kan anpassas till vårdsektorn och leverera representativa fälttestdata till RWTH-universitetets sensorkoncept på universitetssjukhuset MHH i Tyskland. Sammantaget med data om byggnadens energiprestanda ger det möjlighet att fastställa förbättringspotential, både gällande användarupplevelser och energibesparingar.

Furbish® cirkulära designprocess är en kvalitativ och kvantitativ metod som har utvecklats i ett europeiskt sammanhang för kontorsdiagnos, planering och idégenerering. Metoden adresserar både användar- och byggnadssidan. Den kombinerar koldioxidminskningsmål med mål för ökat välbefinnande hos personal, minskad sjukfrånvaro och stärkt produktivitet. Nu ska metoden vidareutvecklas och tillämpas i vårdsektorn.

Projektägare

Furbish AB

Projektledare

Ulrike Rahe

u.rahe@furbish.se

Samarbetspartner

RWTH Aachen University, Hannover Medical School University Hospital, Chalmers tekniska högskola

Projektperiod

2019-09-01 till 2021-12-31

Bilden består av två foton, en på en väg i en stad med byggnader på varje sida om vägen och den andra på en person som går i en trappuppgång. Två illustrationer nedanför bilderna, en på en bil och en på plattor i olika färger som ligger ovanpå varandra.

Projektet syftar till att testa och validera ett ramverk för utveckling av cirkulära affärsmodeller och framtidsadaptiva produkter, det vill säga produkter som kan hållas attraktiva in i framtiden bättre än många av dagens produkter på marknaden. Framtidsadaptiva produkter sänker affärsriskerna i tillgångsbaserade cirkulära affärsmodeller. Riskerna sänks genom att produkterna designas för robusthet och möjlighet till uppgradering av bland annat estetik, funktionalitet och mer energieffektiv teknik i produkt- och tjänstesystem.

Genom att kontinuerligt utveckla och introducera nytt tjänsteinnehåll för existerande produkter kan utvecklingskostnaderna minska.

Den största utmaningen i att åstadkomma energieffektiva framtidsadaptiva produkt- och tjänstesystem är att förändra den dominerande affärslogiken hos etablerade tillverkningsföretag. Affärslogiken styr designlogiken, det vill säga de designval som definierar produktens energiförbrukning och miljöbelastning under dess livscykel. Även kunder och användares attityder, incitament och beteenden är centrala. Genom att testa ramverket för framtidsadaptiva produkter vill vi förstå hur affärs- och designlogiker kan fås att samspela i cirkulära affärsmodeller.

Projektägare

RISE Viktoria

Projektledare

Thomas Nyström thomas.nystrom@ri.se

Samarbetspartner

Hydroware och Accus

Projektperiod

2019-04-22 till 2021-10-21

Mer om projektet

Projektarbetet

Forskargruppen från Rise Sustainable Business som arbetar i projektet består av kompetenser inom ekonomi, design, psykologi, livscykelanalys och förändringsledning. Tillsammans med de två deltagande, mycket engagerade tillverkningsföretagen, Hydroware och Accus testar och vidareutvecklar vi metoder för cirkulär affärsmodellsinnovation och adaptiv produktdesign. Arbetsprocessen har ett fokus på att ta fram cirkulära kunderbjudanden som kan testas på verkliga kunder.

En central del i arbetet med framtidsadaptiv design är att i affärsmodelleringen identifiera produktrelaterade kriterier där förändringsbarhet och förlängd livslängd kan ge tillverkande företag kontroll över intäkter och kostnader om de behåller ägandeskapet för de produkter de utvecklar och producerar.

Produktdesignperspektivet

Alla produkter är designade för ett mer eller mindre planerat åldrande där man som tillverkare balanserar mellan krav på livslängd och det pris man tror kunderna vill betala och den marginal man siktar på att skapa. I många fall blir resultatet en design optimerad för effektiv produktion med små möjligheter att reparera eller uppgradera. Bilderna illustrerar hur besvärligt det kan vara att byta batteriet i en vanlig eltandborste som har en förseglad design där batteriet är fastlött på kretskortet. En eltandborste har flera likheter med elfordon, där batteriet är en vital och dyr komponent, men om det kan renoveras, uppgraderas eller bytas ut, kan ökad livslängden för hela fordonet flera gånger om.

En Fairphone-mobil som plockats isär på ett bord.
Foto: fairphone.com

Fairphone är ett av de fallstudier där vi följer företagets utmaningar med att utveckla och sälja en cirkulär produkt under projektet. Fairphone erbjuder kunder en smartphone designad för minst fem års livslängd, och med ambitiösa mål att ändra hur smartphones görs genom hela värdekedjan. Produktdesignen är modulär och där det är enkelt för användarna själva att byta trasiga komponenter. Vissa komponenter som kameramodulen kan även uppgraderas.

Brukarperspektivet

En vit bil av märket Volvo med huven öppen. En man står vid bilen med förardörren öppen.

En del i projektet är att bättre förstå olika faktorer som gör att kunder och användare behåller och uppgraderar vissa produkter för att bättre förstå incitament för att bibehålla produkter som är designade för en förlängd livslängd. Här intervjuar vi till exempelt gruppen bilentusiaster som lägger hundratals timmar på att uppgradera sina bilar. Som i detta fallet med Johan Hulmans Volvo 240 som han uppgraderat med komponenter ifrån X90, 940 och S80. Vi är specifikt intresserade av och studerar uppgraderingar med energi och energieffektivare tekniker. Till exempel där entusiaster och kommersiella aktörer genomfört uppgraderingar från förbränningsmotor till eldrift för lastbilar, personbilar och båtar.

En man som står vid sin vinröda bil, elbilen Tesla.
Foto: YouTube – T&T Emobility, Ove Kröger

Vi har i nuläget fokus på B2B kunder och användare. Men vi kommer framöver även undersöka privatkonsumenters incitament för att använda produkter länge. Vi kommer särskilt då att fokusera på energianvändande produkter som fordon och hissar.

Bilden visar Hansjörg von Gemmingen som under fem år har kört sin Tesla model S över 100000 mil vilken visar skillnaden i möjlig livslängd för elfordon jämfört med förbränningsmotordrivna personbilar som är konstruerade för en livslängd på cirka 20000 mil.

Illustration av en trappa med texten - Inte elektricitet - Ta trappan istället för hissen!

Vi undersöker även hur nudging kan användas i en cirkulär affärsmodell för att ändra användningsbeteende för att minska energi-användningen och produktslitage med mera.

Bild på en elskoter som är väldigt smutsig.
Foto: Thomas Nyström

Som leverantör av en tjänst är designen av de produkter man använder central för att skapa lönsamhet, samtidigt som produkternas miljöpåverkan till stor del påverkas av livslängden. Många användningssituationer kan man som tjänsteleverantör försöka förutspå men ibland sker direkta överraskningar som till exempel en el-scooter som legat i blöt ett bra tag och som troligen måste skrotas.

Filmer

Projektledare Thomas Nyström presenterar projektet Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Länk till Thomas presentation (pdf, 2,8 Mb)

Se alla presentationer och filmer från konferensen

Foto rakt uppifrån på krukväxter och en flaska som står på ett bord.

Dålig inomhusmiljö i grundskolor i Sverige verkar vara ett problem i många kommuner. I det här projektet har man undersökt om en installation av en stor mängd växter i ett klassrum skulle kunna ändra på det.

Det finns forskning som visar att vi mår, både fysiskt och psykiskt, bättre om vi är omgivna av växter. Fysiskt för att de kan rena luften och omvandla koldioxid till syre och dessutom ökar växter luftfuktighet och reglerar temperatur. Psykiskt kanske för att vi är en del av naturen, och har levt i naturen under den största delen av mänsklighetens historia. Växter kan också skapa bättre akustik i rummet genom att absorbera ljudvågor, och det finns dessutom studier som visar att växter kan öka både koncentrationsförmåga och minne.

Tre perspektiv – design, miljö och hälsa

Projektet hade tre olika perspektiv: design, miljö och hälsa. Projektet utfördes på en grundskola i ett mindre samhälle i norra delen av Sverige. Totalt installerades 350 gröna växter i fyra växtställningar fördelat på två olika klassrum med cirka 25 elever var från årskurs 8. Ett liknande klassrum med elever från årskurs 9 användes som referensobjekt. Växtställningarna med automatisk bevattning designades av industridesignstudenter vid Mittuniversitetet. Projektet pågick under två terminer, höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Viktiga resultat

Miljö

 • Mätningar av inomhustemperaturen visade att de gröna växterna bidrar till en mer stabil temperatur och till och med kan öka temperaturen något, vilket kan användas för att minska värmebehovet.
 • Effekterna på luftfuktighet var endast högre i klassrummen med växter under natten när ventilationsflödet var lågt.
 • Koldioxidnivåerna i klassrummen med växterna var tio procent lägre under undervisningstid, jämfört med kontrollklassrummet, vilket indikerar att gröna växter skulle kunna användas för att minska ventilationsluftflödet och därigenom minska värmeenergiförluster.
 • Energiberäkningen visade att användning av växter kan minska uppvärmningsbehovet upp till 18 procent, mest tack vare möjligheten att minska ventilationsflödet.
 • Mängden luftburna partiklar var redan låg och man kunde inte se någon förändring efter installationen av växterna.

Hälsa

 • I början uppskattade både lärare och elever att de hade fått ett “grönt klassrum”. Minnet och koncentrationsförmågan hos eleverna blev bättre. I mätningen ett halvår senare hade dock effekten avtagit. Det är svårt att säga om detta berodde på hemmablindhet, Covid 19-pandemin som hade brutit ut en månad tidigare eller för att det var problem med några av bevattningssystemen som gjorde att vissa växter vissnade. Kanske en kombination.

Hur kan resultaten tas vidare?

Resultaten av det här projektet kan ge kunskap och inspiration till kommuner och skolor om hur de kan förbättra inomhusklimatet med växter som ett kostnadseffektivt komplement till befintliga ventilationssystem som också kan förbättra elevernas och lärarnas prestationer och välbefinnande.

Det är värt att notera att den här studien genomfördes på landsbygden där det redan är en bra luftkvalitet. Det vore därför intressant att genomföra en liknande studie i ett storstadsområde med sämre luftkvalitet och även i andra typer av byggnader med lägre ventilationsflöde.

Det är också värt att notera att när projektet befanns sig i halvtid inträffade en pandemi, covid-19, som gav en betydande påverkan på både många samhällsfunktioner och för många människor. Detta kan ha påverkat resultatet av effekterna i mätningarna av hälsa och koncentration.

Fullständig rapport

Här kan du ladda ner slutrapporten i sin helhet: DEVA – Skolor slutrapport

Mer om projektet

Projektägare

Mittuniversitetet, Avdelningen för Ekoteknik & Hållbart byggande

Projektledare

Itai Danielski, itai.danielski@miun.se

Projektperiod

2019-01-01 till 2020-11-30

Itai Danielski presenterar projektet DEVA – Skolor vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Projektledare: Itai Danielski, universitetslektor Mittuniversitetet

Se alla presentationer och filmer från konferensen

Foto på två lägenhetshus. På gångvägen utanför står en leksaksbil för barn.

– Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet

Projektet kombinerar energi- och klimatutmaningen med jämställdhetsfrågor – och ser dessa som sammanlänkade, det vill säga att de inte kan lösas oberoende av varandra. Projektet undersöker hur synen på hållbarhet och effektiv energianvändning skiljer sig mellan olika människor utifrån bland annat kön, ålder och klass och tittar på hur ett hållbart vardagsliv skulle kunna se ut bortom de normer och maktstrukturer som vi har idag.

Projektet utforskar bostadsrättsföreningar som en arena för att utmana energirelaterade strukturer, praktiker och vardagligt beslutsfattande inom och mellan hushåll. Utöver djuplodande empiriska studier används designprototyper för att både visualisera rådande normer och för att föreställa sig, materialisera och föreslå artefakter och nya narrativ som kan uppmuntra till formandet av mer hållbara praktiker. Projektet har en referensgrupp med privata och civilsamhälleliga aktörer vilket skapar en möjlighet för att integrera projektets resultat i praktiskt arbete.

Ta del av resultat från projektet

Här har vi samlat det material som tagits fram baserat på forskningen inom projektet. De olika materialen riktar sig till olika målgrupper och ger en möjlighet att både enskilt och gemensamt få reflektera kring flera perspektiv på hållbarhet och de överväganden som omställningen till ett hållbart samhälle, boende och vardagsliv kan innebära.

Verktyg för gemensam omställning: Mot ett paradigmskifte för hållbarhet i boendet

Projektägare

KTH, Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, och avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Projektledare

Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur vid KTH

pernilla.hagbert@abe.kth.se

Samarbetspartner

Chalmers Tekniska Högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Projektperiod

2019-01-01 till 2021-12-31

Mer om projektet

Projektledare Pernilla Hagbert presenterar projektet Könad Hållbarhet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2019 i Göteborg.

Länk till Pernillas presentation (pdf, 3,7 Mb)

Se alla presentationer och filmer från konferensen


Artiklar och inslag i medier

“Omställningen handlar inte om att justera lite i hållbarhetsmarginalen”

Intervju med Pernilla Hagbert i webbtidningen Extrakt.

2021-08-17 Omställningen handlar inte om att justera lite i hållbarhetsmarginalen

”Vi måste prata omställning”

Intervju med Pernilla Hagbert och Eva Minoura i Tidskriften Arkitektur från den 18 december 2020.

Läs intervjun “Vi måste prata omställning”

Därför bryr sig män och kvinnor olika mycket om klimatet

I februari 2020 medverkade Pernilla Hagbert i ett inslag för SVT Nyheter Västerbotten som kopplar till projektets tema och relation till samarbetet med organisationen MÄN.

Läs mer och se inslaget här

Rapport från 2050

I andra avsnittet av programserien ”Rapport från 2050” på SVT är Pernilla Hagbert med och pratar om dagens ohållbara boende.

Se programmet här

20 tänkare kring 2020-talet

Pernilla Hagbert intervjuas i Svenska Dagbladet med koppling till projektets fokus på intersektionella aspekter i boende.

Länk till artikeln i SvD (prenumeration krävs för att kunna läsa hela artikeln)

Cross-dressing appliances reveals design’s gender bias

Karin Ehrnberger, industridesigner och forskare på KTH, deltar på TedxStockholm i maj 2019.

“Genom att helt enkelt designa en borr som ser ut som en handmixer och en handmixer som ser ut som en borr, avslöjar designforskaren Karin Ehrnberger hur konventionell design tilldelar produkter ett onödigt kön. Men det verkliga problemet, förklarar Karin, är att denna könsstyling är en återspegling av samhället, där traditionellt manliga produkter och aktiviteter uppskattas mer. Genom att utmana dessa designnormer ökar hon medvetenheten om den dolda könsfördelningen och dess underliggande orsak.”

Se föreläsningen här

Sen kväll på jorden: Klimatet och identiteten

I april 2019 medverkade Pernilla Hagbert i ett samtal arrangerat av Kulturhuset och DN kring klimatet och identiteten.

Läs mer om eventet här

Gröna hjärtan
Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
En mamma ligger på soffan hemma med sin dotter, medan en robotdammsugare gör rent på golvet.
Användarcentrerad design av digitala tjänster för ökad efterfrågeflexibilitet
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
Foto på en grå vägg där det hänger galgar i ringar som är fästa på väggen. I hörnet står en vas med blommor i. Väggen är belyst. På den högra sidan visas fyra tårtdiagram, två för "The light" och två för "The shadow".
Perceptuella mått för ljusdesign
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
Man i kostym promenerar över ett gångställe. I bakgrunden syns en bil.
Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
Ritade boxar och kub på en griffeltavla
COINPLACE – Design för multifunktionella byggnader
Energieffektivitet utanför hemmet
Person som står i en vänthall och tittar på avgångstider på en digital tavla på väggen.
Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang
Energieffektivitet utanför hemmet / Mobilitet
Hotellrum med två sängar och belysning bakom sänggaveln och i taket.
Energieffektivitet i fönsterlösa rum
Energieffektivitet utanför hemmet
Ett beteendeskifte med hjälp av interaktionsdesign för en miljösmart förvaringsindustri
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
I övre högra hörnet är en illustration av ett förstoringsglas med ett ansikte med glasögon, och två händer på. På ena handen står det "It's up to you". I nedre högra hörnet finns ett till illustrerat förstoringsglas med ögon och glasögon på, och tre mobiler bredvid som visar bilder från Consupedias app.
Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet / Handel
Skärmklipp från Nudgd webbplats, En person står med en cykel.
Digital databas med goda exempel på nudging för energieffektiv vardag
Energieffektivitet utanför hemmet
BeChange
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet
Ett glas med vatten, med mynt i botten av glaset.
Design och kommersialisering av mikroinvesteringar för att driva mot hållbara beteenden
Energieffektivitet utanför hemmet
Furbish hållbara lasarett
Energieffektivitet utanför hemmet
Bilden består av två foton, en på en väg i en stad med byggnader på varje sida om vägen och den andra på en person som går i en trappuppgång. Två illustrationer nedanför bilderna, en på en bil och en på plattor i olika färger som ligger ovanpå varandra.
Test & validering av ramverk för design av framtidsadaptiva produkter för cirkulära affärsmodeller
Energieffektivitet utanför hemmet
Foto rakt uppifrån på krukväxter och en flaska som står på ett bord.
DEVA – Skolor
Energieffektivitet utanför hemmet
Foto på två lägenhetshus. På gångvägen utanför står en leksaksbil för barn.
Könad hållbarhet
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet