Utomhus i en park med en fontän i mitten. Människor som går eller sitter på gräset i parken. I utkanten av parken är det hus.

Webbplattformen Bostadsläget beräknar den vardagliga energianvändningen, koldioxidutsläpp och boende- och transportkostnader för boenden i olika områden. Bostadsläget finns idag i Stockholm, Göteborg och Uppsala och ska med detta projekt bli rikstäckande.

Bostäder och persontransporter utgör en stor del av samhällets energianvändning, klimatpåverkan och ekonomi. Energikris, klimatkris och ekonomisk kris tillsammans gör att hushåll och samhällsplanerare måste göra mer medvetna hållbara val.

Webbplattformen Bostadsläget ska göra det möjligt för bostadssökande att hitta stadsdelar i hela Sverige som har de kvaliteter där de vill bo, samtidigt som de kan se sin vardagliga energianvändning, klimatpåverkan och boende- och transportkostnader, det vill säga var de kan bo.

Avvägningen mellan kvaliteter och kostnader i olika stadsdelar visualiseras. Bostadsläget gör det också möjligt för samhällsplanerare att analysera stadsdelar och nya bostadsprojekt. Plattformen beräknar den vardagliga energianvändningen, koldioxidutsläpp, boendekostnader och transportkostnader för nya planer. Bostadsläget finns i Stockholm, Göteborg och Uppsala och kommer efter detta projekt att vara rikstäckande.

Bakgrund

Det behövs större förståelse hos individer och hushåll för sambanden mellan boendet och den vardagliga energianvändningen. För att kunna göra mer medvetna val baserat på boendekostnader, transportkostnader, energikostnader och klimatkostnader, behövs plattformar som är lika enkla och informativa som exempelvis Hemnet eller Boolia.

Detta gäller särskilt för köp av småhus, som är en eftertraktad boendeform, men som kan innebära stora kostnader både för enskilda hushåll och för samhället. Men även flerbostadshus i perifera lägen kan ha stora kostnadsutmaningar. Det behövs större förståelse hos samhällsplaneringens aktörer (kommuner, konsulter, fastighetsägare, byggföretag) för sambandet mellan stadsbyggnad (bebyggelse och infrastruktur) och hushållens energianvändning, klimatpåverkan och boende- och transportkostnader.

Projektet bygger vidare på det tidigare projektet ”Bostadsläget: Samband mellan bostadsmarknad, tillgänglighet, jämlikhet och transporteffektivitet” och kommer nu att generalisera kunskapen och applicera den i ett större geografiskt område. Det ökar nyttiggörandet av tidigare resultat och möjliggör en större spridning av framtagen kunskap, både till fler medborgare i Sverige och till fler aktörer.

Mål

Projektets övergripande syfte är att skapa förståelse och bygga kunskap om vilka lösningar inom bebyggelsedesign och infrastrukturdesign som långsiktigt bidrar till en mer resilient stadsutveckling och en mer energieffektiv vardag. Särskild fokus kommer att läggas på att öka adaptionstakten och långsiktiga beteendeförändringar i småhussektorn.
Projektets viktigaste övergripande mål är att vidareutveckla webbplattformen Bostadsläget som bostadsökande och samhällsplanerare kan använda för att utforska vardaglig energianvändning, klimatpåverkan, boendekostnader och transportkostnader.

Målgrupp

Webbplattformen Bostadslägets huvudsakliga målgrupper är bostadssökare, bostadsägare, hyresrättsboende, fastighetsägare, byggföretag, planeringskonsulter, planerare och beslutsfattare inom kommunala och regionala samhällsplaneringsmyndigheter (politiker, regionplanerare, översiktsplanerare och detaljplanerare).

Mer om projektet

Projektägare

Spacescape

Projektledare

Joel Hernbäck

Joel Hernbäck
E-post: joel.hernback@spacescape.se
Mobil: 076 – 942 55 22

Samarbetspartner

Evidens BLW, On A Wednesday Afternoon, RISE och Trivector Traffic.

Projektperiod

1 augusti 2023 till och med 31 december 2024.

Illustrativ bild med texten nog?!

För att nå uppsatta energi-och klimatmål måste vi förstå och tillämpa ”tillräcklighet” – ett begrepp som tar hänsyn till behov, social rättvisa och planetens gränser. Men vad som är tillräckligt är svårt för såväl individer som organisationer att förstå. Projektet utforskar tillräcklig och rättvis energianvändning i hushåll och/eller verksamheter, såsom äldreboenden, skolor och arbetsplatser.

För att utforska möjligheterna för tillräcklighet och rättvisa kommer projektet att undersöka vad som skulle kunna vara tillräcklig och rättvis energianvändning i relation både till personliga behov och som en tolkning av klimatmål. Mer precist vill vi förstå spelrummet – och synergierna och konflikterna – mellan när individer eller grupper upplever att de gjort tillräckligt, att de har fått tillräckligt, och vad som är tillräcklig för att nå uppsatta klimatmål.

Tar fram designobjekt som ska synliggöra och utmana normer

Projektet kommer att ta fram spekulativa designobjekt för att synliggöra och utmana normer kring energi- och konsumtionsmönster. Insikterna från projektet kommer att omsättas i ett verktyg som synliggör, utforskar och stöttar energitillräcklighet och rättvisa hos hushåll och/eller verksamheter i olika kontexter. Verktyget ska fungera som ett stöd för energi-och klimatrådgivare, energipedagoger och liknande aktörer i deras arbete, och utformas i samarbete med dessa aktörer.

Bidrar till att prata om tillräcklighet och rättvisa

I förlängningen vill projektet bidra till att energitillräcklighet ses som ett viktigt område att beforska – som ett komplement till annan energiforskning. Tillräcklighet och rättvisa anses som svåra ämnen att diskutera. Projektet kan bidra till att fler vågar föra sådana samtal, och till att bredda diskussionen om hur ett hållbart energisystem kan uppnås. Sådana samtal underlättar för framtida energirelaterad policy att inkludera tillräcklighets- och rättviseaspekter.

Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet Design för en energiresilient vardag.

Mer om projektet

Nyheter

2023-11-15 Vad är tillräcklig och rättvis energianvändning?

Projektägare

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Maria Håkansson

Maria Håkansson

E-post: maria.hakansson@ri.se
Telefon: 010-516 55 46

Samarbetspartner

Chalmers tekniska högskola

Projektperiod

2022-12-01 – 2024-12-31

Person som står i en vänthall och tittar på avgångstider på en digital tavla på väggen.

Företaget YeheGO startades 2019 för arbeta med att ta fram nästa generations hållbarhetsplattform – ett digitalt B2B-verktyg som ska sporra till klimatsmarta val inom områden som varje enskild anställd själv kan påverka. Syftet med projektet har varit att bygga en god kundinsikt, ta fram designprinciper för tjänsten och utveckla en första prototyp.

Hållbarhetsplattformen kommer att bestå av en övergripande personlig dashboard, tillsammans med enskilda moduler där Yehego genom verktyg som bygger kunskap, medvetenhet och engagemang kan guida/nudga användaren mot det mest klimatsmarta valet, och på så sätt åstadkomma en grön beteendeförändring.

Klimatsmart bokning av tjänsteresor

Den första modulen i Yehegos hållbarhetsplattform är ett online-bokningsverktyg för företag och organisationer att kunna söka och boka det mest klimatsmarta valet av resa. Förhoppningen är att den första modulen ska leda till bestående, positiva effekter med minskad klimatpåverkan från tjänsteresor.

Stort intresse från företag att delta i utvecklingen

Intresset från företag att delta i utvecklingen har varit stort. Ett pilotprogram med åtta bolag av olika storlekar och segment genomfördes. Företagen har gett feedback, validerat marknadsbehov och bekräftat betalningsvilja.

Viktiga resultat

 • Designspråk för den första versionen av plattformen är framtaget, och element för beteendeförändringsverktyg, primärt nudging och gamification.
 • Viktiga partnerskap har etablerats för plattformens första modul, bland annat kopplat till rese-API:er och kundsupport.
 • Projektet har nått samtliga mål som sattes upp, och mer därtill, avseende marknad, design och prototyp.
 • En första MVP (Most Viable Product) är redo för testning i skarp miljö avseende sökning- och bokningsflöde, utställande av biljetter, och kopplingen till den personliga dashboarden.

Den pågående pandemin har haft en oerhörd påverkan på affärsresandet. Men, Corona till trots, har intresset från potentiella kunder varit stort. Intresset är framför allt kopplat till möjligheten för företag att i realtid visualisera resultaten av klimatsmarta val, och att kunna mäta klimatpåverkan med uppföljning på individ- respektive företagsnivå.

Den första modulen av Yehegos hållbarhetsplattform är bra positionerad för att fortsätta att undvika onödigt resande även i framtiden, och underlätta för anställda att göra klimatsmarta val de gånger fysiska möten är nödvändiga.

Fullständig rapport

Här kan du läsa och ladda ner slutrapporten i sin helhet: Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang

Mer om projektet

Nyheter och presentationer

2022-10-14 Nyhet: Plattformen som motiverar till att välja klimatsmarta resor

Projektledare Viktor Karlsson berättar mer om projektet vid Design för energieffektiv vardags årskonferens 2020.

Projektägare

yeheGO AB

Projektledare

Viktor Karlsson

viktor@yehego.com

Samarbetspartner

Sustainable Brands Insight (SBI), Kurppa Hosk Studio, Altabel Group (Vilnius, Litauen)

Projektperiod

2019-11-11 till 2020-12-31

Personer som cyklar på en cykelbana.

Konsumtion i svenska hushåll står för drygt 60 procent av Sveriges konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Forskningsprojektet VaneVis adresserar problemet med den handlingsförlamning som kan uppstå när människor har kunskap om effekten av sina beteenden på klimatet men inte vet hur de ska åtgärda bristerna.

Projektet visar att företag mycket väl kan stödja sina anställda i att minska sina klimatutsläpp från vanor kopplade till olika typer av konsumtion. Den slutsatsen drogs när VaneVis studerade hur anställda på två olika företag agerade när de genomförde en hållbarhets-kampanj på två månader under 2021. Projektet visar också att när ett verktyg för att stödja minskning av klimatavtryck ingick i ett socialt sammanhang upplevdes det som mer positivt än när det användes av enskilda privatpersoner utanför kampanjen.

Kärnan i kampanjen på företagen var det webbaserade verktyget Habits, som bygger på att användare beräknar sina klimatavtryck, minskar sina avtryck genom att anta olika utmaningar som ges av verktyget och tävlar i lag för att tillsammans uppnå ett uppsatt mål. Tanken var att grupper och individer på ett lustfyllt sätt skulle utmana varandra att prova mer hållbara vanor jämfört med sina nuvarande.

Både före och efter kampanjen fick deltagarna beräkna sina klimatavtryck med hjälp av en så kallad klimatkalkylator. Forskarna analyserade sedan hur mycket deltagarna lyckades minska den totala klimatpåverkan. Före respektive kampanj satte företagen ett mål för hur stor minskning av utsläpp som siktades på efter avslutad kampanj. Målet sattes i förhållande till FN:s klimatmål och till hur många av de anställda på företaget som deltog i kampanjen.

Deltagare minskade sina koldioxidutsläpp över uppsatt mål

Båda företagen nådde en minskning över det uppsatta målet. Minskningen var störst inom kategorin för boende, där deltagare på båda företag minskade sina utsläpp signifikant. Skälet till att minskningen var störst inom det område skulle kunna ha att göra med att förändringar i vanor kopplade till denna resursanvändning tillhör dem som både är enkla att åstadkomma och påverkar CO2-avtrycket avsevärt. Signifikanta skillnader fanns också i avtrycken inom kategorin mat där minskat matsvinn och minskning i köttätande stod för de största skillnaderna.

Enkäter och intervjuer visade att kampanjerna ledde till att de flesta deltagare upplevde sig själva som mer klimatmedvetna än tidigare. Kampanjen ledde också till att de diskuterade klimatfrågor mer med kollegor, vänner och familj. En viktig lärdom från projektet är att alla deltagare och användare av verktyget inte har samma utgångsläge när det gäller kunskap om och vardagsvanor kring klimatpåverkan. En framtida utveckling av verktyget Habits innefattar en nivåanpassning som stödjer användare med redan låga klimatutsläpp till ytterligare sänkning. Det finns en risk med att kampanjer av det slag som gjorts i projektet enbart når dem som är motiverade att sänka sina klimatavtryck. Framtida forskning bör därför studera hur kampanjer och verktyg utformas för att också inkludera de omotiverade.

Viktiga resultat

 • Verktyget Habits var mer motiverande att använda i företagskampanjer än av enskilda privatpersoner som själv sökte upp det på Internet. Ett skäl är den sociala gemenskapen som ett företag kan ge.
 • Företag har en viktig roll att spela i att stödja sina anställda att minska sina klimatutsläpp från vanor kopplade till olika typer av konsumtion
 • Båda företag som medverkade i studien nådde en minskning över de mål de hade satt upp före respektive kampanj
 • Minskningen av klimatavtryck var störst inom kategorin för boende, där deltagare på båda företag minskade sina utsläpp signifikant
 • Minskningen av klimatavtryck var också signifikant inom kategorin mat där minskat matsvinn och minskning i köttätande stod för de största skillnaderna
 • De flesta deltagare i kampanjerna upplevde sig själva som mer klimatmedvetna än tidigare
 • Kampanjen ledde till att deltagarna diskuterade klimatfrågor mer med kollegor, vänner och familj
 • Verktyget passar bäst för användare som är motiverade till att förändra sina vanor till att bli mer hållbara, men behöver hjälp med att komma igång

Fokus framåt

Alla deltagare och användare av verktyget har inte samma utgångsläge när det gäller kunskap om och vardagsvanor kring klimatpåverkan. En framtida utveckling av verktyget Habits innefattar en nivåanpassning som stödjer användare med redan låga klimatutsläpp till ytterligare sänkning. Framtida forskning bör också studera hur kampanjer och verktyg utformas för att också inkludera de omotiverade.

Fullständig slutrapport

Slutrapport VaneVis

Mer om projektet

2021-07-01 Nyhet: Kollegorna underlättar hållbara beslut

2021-11-11 Presentation vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

Projektägare

KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Projektledare

Cecilia Katzeff

Cecilia Katzeff (Fotograf: Dennis Bederoff)

Epost: ckatzeff@kth.se

Samfinansiärer

Habits

Samarbetspartner

Stockholm Environment Institute, Habits

Projektperiod

2019-05-15 till 2021-05-31

Utomhus i en park med en fontän i mitten. Människor som går eller sitter på gräset i parken. I utkanten av parken är det hus.
Bostadsläget Sverige: Stadsbyggandets betydelse för en resurseffektiv vardag
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet / Mobilitet
Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning genom design
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet / Handel / Mobilitet
Person som står i en vänthall och tittar på avgångstider på en digital tavla på väggen.
Minskad klimatpåverkan från resor – genom kunskap, medvetenhet och engagemang
Energieffektivitet utanför hemmet / Mobilitet
Personer som cyklar på en cykelbana.
VaneVis – Att Skapa Hållbara Vanor i Vardagen
Energieffektivitet i hemmet / Mobilitet