Människan och naturen i fokus för framtidens campus

Utomhus. Tre personer som sitter på en gräsplan. De skrattar. En person har en laptop i knäet och de andra två håller i en varsin bok.

Pandemin förändrade synen på hur områden på campus kan se ut. Projektet ”H+Forest” vill verka för att utveckla kunskap kring hållbara livsstilar och beteenden hos studenter.
– Vi vill skapa miljöer som främjar både välbefinnande och hållbarhet, och som möjliggör en balanserad livsstil för studenterna, säger Elena Malakhatka.

Projektet började under pandemin när Elena Malakhatka, tidigare forskare på KTH Live-in-Lab och numera verksam vid Chalmers, märkte hur studenter förändrade sitt sätt att använda ytorna på campus. De övergick till att studera hemifrån, och digitala verktyg blev en del av deras vardag. Därför ville Elena Malakhatka undersöka hur framtidens campus med fokus på hälsa, välbefinnande och hållbarhet skulle kunna se ut.

– Vi har valt att koncentrera oss på studenterna eftersom de är i början av sina karriärer och har potential att forma framtiden. De har också en unik förmåga att anamma nya idéer och innovationer, säger Elena Malakhatka.

Projektets huvudhypotes är att utrymmen som är designade tillsammans med användare kan förbättra dess övergripande designkvalitet och användarbarhet. Fokus är att integrera användarnas personliga värderingar och övertygelser relaterade till hållbarhet i designprocessen.

Fokus på välbefinnande och hållbarhet

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, KTH, Chalmers Tekniska Universitet, SustainLab, Arkitekturinstitutet, Boiler AB, Akademiska Hus och Volvo Cars. H+Forest inspirerades av H-Farm i Italien, en plats som integrerar natur och teknologi. H:et står för human och ”Forest” syftar på naturen som utgångspunkt för design och processer. Projektet tar avstamp i den unga generationens behov och beteende – för att skapa hållbara vanor och etablera ett lärande i vardagen. Förutom att minska användningen av energi och material är syftet att uppnå sociala och ekologiska fördelar genom att skapa en mer hållbar och inkluderande miljö.

Tvärvetenskaplig forskning

Arbetet involverar en unik blandning av forskare, studenter och industripartners. Över 150 studenter från 37 olika länder från Sveriges tre stora lärosäten, Stockholm, Lund och Göteborg, har deltagit i studien.

Misse Wester, beteendevetare och professor vid Lunds universitet, är projektledare. Hon belyser vikten av en mångfacetterad strategi.

– Det är sällan du ser ett projekt där så många olika discipliner och perspektiv kommer samman. Det är både utmanande och otroligt berikande, säger Misse.

Workshops och enkäter

Samarbetet mellan Elena Malakhatka och Misse Wester har fokuserat på att integrera och analysera beteendemönster hos studenter för att utveckla mer hållbara och trivsamma campusmiljöer.

Flera olika bilder på miniatyrer av hur campus-områden skulle kunna se ut.
Material från workshop med studenter kring hur framtidens campus-områden kan se ut.

De har samlat in data genom workshops och enkätdata för att förstå hur studenter lever och interagerar med sina miljöer. Deras arbete har inkluderat insamling av såväl kvalitativ som kvantitativ information, som ska analyseras för att skapa underlag för framtida campusdesign och policyutveckling.

– Vi vill skapa miljöer som främjar både välbefinnande och hållbarhet, och som möjliggör en balanserad livsstil för studenterna, säger Elena Malakhatka.

Wester poängterar projektets evidensbaserade metod.

– Vi har samlat in data om studenternas beteenden, vanor och önskemål. Det har gett oss en stark grund att stå på när vi utvecklar våra förslag för framtidens campus, säger hon.

Intresse från politiker och skola

Som ett resultat av projektet kommer arkitekterna från TIP att utveckla flera rumsliga koncept och sociala berättelser som kommer att bli en plattform för diskussion och co-design för Kräftriket (fd Stockholms universitets campus-del).

Trots att det fortfarande är ett år kvar av projekttiden har politiker och verksamma inom skolväsendet hört av sig och visat intresse för projektet.

Misse Wester och Elena Malakhatka vill anordna en H+forest-festival, ett endagsevenemang där forskarna tillsammans med studenter designar för en mer hållbar vardag. De ska även ta fram vad de kallar för en ”Atlas of concepts”.

Givet att projektet är relativt kort och med en låg budget så kommer ingen fysisk prototyp att hinnas med. Däremot kommer idéer som genererats fram att samlas i en atlas. Utöver det kommer även ett par rumsliga idéer om framtidens campus att testas som VR-upplevelse, vilka kommer att utvecklas av Volvo Cars XR Lab.

– Hur kan vi designa om kök för att studenterna ska äta hälsosammare? Hur vi kan designa för sportrelaterade utrymmen eller urbana trädgårdsområden på campus? Vi vill undersöka vad studenterna tycker om sådana här frågor och försäkra oss om att vi lyssnar på dem, säger Elena Malakhatka.

Misse Wester och Elena Malakhatka

Från vänster: Misse Wester, professor Lunds universitet och Elena Malakhatka, postdoc. researcher Chalmers.