Utomhus. Ett parasoll och överdelen av en solstol där en person sitter. I bakgrunden havet. Svartvitt foto.

Projektet ”Sun in my backyard!” kommer att ta fram prototyper med organiska solceller som är integrerade i vardagliga objekt. Projektet vill även illustrera hur en värdedriven designprocess kan påverka hur man utformar framtidens energisystem och därmed inspirera till dialog i samhället om framtidens solenergi på ett tidigt stadium i teknikutvecklingen.

Utvecklingen av energiteknologier är idag ofta teknikdriven och ny teknik möts ibland av motstånd. Solenergins utmaningar är komplexa och handlar bland annat om social hållbarhet, lämplig placering och gestaltning. Projektet kommer använda sig av designprocessen och utgå från beteenden och upplevelser av solljus i vardagen och skapa minst två prototyper med organiska solceller integrerade i vardagsobjekt.

Projektet kommer även att illustrera hur en värdedriven process kan påverka hur man utformar framtidens energisystem, och därmed inspirera till en inkluderande dialog i samhället om framtidens solenergi på ett tidigt stadium i teknikutvecklingen. Framför allt vill projektgruppen att grupper som inte är så engagerade i utvecklingen av solenergi ska få kännedom om en ny solcellsteknologi på ett tidigt stadium, innan uppskalning sker.

Prototyperna och processen kommer att ställs ut på Vandalorums konsthall. Projektet görs också publikt på Röhsska museet och läggs till i museets metodbank.

Bakgrund

Vid etablering av vind och vattenkraft i Sverige har det inte varit ovanligt med lokalt motstånd. Orsakerna till detta motstånd är komplexa och innefattar bland annat rättvisa mellan olika intressegrupper, ekonomi, ägande, hänsyn till djurliv och naturliv samt rekreation. Vid etablering påverkas landskapsbilden och upplevelsen av landskapet av energiteknologin och detta är en faktor som nämns när till exempel kommuner lägger in veton för vindkraftsetableringar. Man har talat om ett lokalt motstånd – ”not in my backyard-fenomen”.

Solenergi är det energislag som är yngst men som är på stark frammarsch. Även om energislaget har blivit omåttligt populärt på villatak har också ett visst motstånd börjat synas för till exempel solcellsparker och k-märkta byggnader, och det finns en utmaning i att hitta tillräcklig och lämplig yta. Går det att med hjälp av en process som bygger beteendevetenskap och design att bidra till att skapa ett starkt ”yes in my backyard”-fenomen för framtidens solenergi?

New European Bauhaus-rörelsen i Europa förespråkar vackra och hållbara städer. Projektet ”Sun in my backyard!” vill starta en process som fokuserar på hur förnybar och fossilfri energi kan utformas så att den, utöver att alstra elektricitet eller värme, också bidrar mer till upplevda värden som skönhet, jämställdhet och social sammanhållning.

Syfte och övergripande mål

Ambitionen med prototyperna är att inspirera till dialog om framtidens solenergi: utmaningar, normer, nya lösningar, nya ytor. Projektet vill också utvidga samtalet om framtidens energiförsörjning genom att nå ut till grupper och människor som inte i så stor utsträckning är inkluderade i den dialogen idag, till exempel kvinnor. Man vill även illustrera hur en värdedriven process kan påverka utformningen av framtidens energisystem. På detta sätt hoppas projektet kunna bidra till att fler börjar tänka nytt gällande hur solenergi kan gestaltas mer hållbart och vilka som kan vara aktörer i utvecklingsprocessen av framtidens solenergi.

Utvecklingen av energiteknologier har traditionellt sett främst varit teknik- och ekonomidriven. I detta projekt vill vi utgå från människans behov och beteende i relation till solen och med utgångspunkt i detta skapa lösningar för att skörda solenergi och bidra till att skapa en utvecklingsprocess för energiteknologier och människans behov sätts i centrum. Tanken är att detta kan bidra till värden till samhället som skönhet och social hållbarhet. och att design kan vara en utvecklingskraft för att hitta lösningar som förenar människor.

Visionen på lång sikt är att stärka social hållbarhet och den demokratiska processen vid utveckling och etablering av framtidens energisystem i Sverige.

Mer om projektet

Projektägare

RISE, avdelning Samhällsbyggnad

Projektledare

Bodil Karlsson

Bodil Karlsson

E-post: bodil.karlsson@ri.se

Telefon: 070 – 743 51 44

Samarbetspartner

Svensk Form, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stiftelsen Vandalorum, Dalarnas paraplyfabrik, Värnamo kommun och Göteborgs kommun.

Projektperiod

2023-06-01 till 2024-12-31