Vad är tillräcklig och rättvis energianvändning?

Person som sitter med en laptop i knät, och håller en mobil i ena handen.

I en tid där hållbarhet och energieffektivitet är i fokus, utforskar forskare och designer begreppet “tillräcklighet” inom energianvändning. Detta begrepp tar hänsyn till individuella och kollektiva behov, social rättvisa och planetens gränser. Men att definiera vad som är “tillräckligt” kan vara en utmaning för både individer och organisationer.

För att nå de uppsatta energi- och klimatmålen behöver vi förstå och tillämpa begreppet “tillräcklighet”. Projektet ”Nog?!”, som bygger vidare på ett tidigare initiativ kallat “Design för en energiresilient vardag”, syftar till att utforska vad som anses vara en rättvis och tillräcklig energianvändning för både individer och organisationer. Teamet består av forskare från RISE, Chalmers samt Designbyrån Boid.

Ett koncept som väcker känslor

Begreppet tillräcklighet är utmanande, särskilt i ett samhälle som värderar tillväxt och konsumtion. Denna riktning att begränsa energianvändning kan därför uppfattas som provocerande. Projektet närmar sig svåra frågor om behov kontra önskemål och hur dessa relaterar till energitillräcklighet och social rättvisa.

– Vår avsikt är inte att diktera hur folk bör agera. Istället vill vi uppmuntra till självinsikt och reflektion, eftersom behov är individuellt och kan variera beroende på personliga omständigheter och var i Sverige man bor”, säger Maria Håkansson som är forskare på RISE och projektledare för ”Nog?!”.

Projektets utveckling

Projektet startades i december 2022 med en planerad avslutning i december 2025. Fokus har hittills legat på att sammanställa befintlig forskning genom en litteraturöversikt, samt att utföra intervjustudier och designutforskning. Intervjuerna har gjorts med energi- och klimatrådgivare över hela Sverige för att få en djupare insikt.

– Rådgivarna har direktkontakt med hushåll och kan ge förståelse om hur människor förhåller sig till tillräcklighet och energianvändning”, säger Maria.

Maria betonar också hur den senaste vinterns elkris påverkade hushållens energiförbrukning. Många hushåll ställdes inför utmaningen att revidera sin elförbrukning, och energi- och klimatrådgivare såg en kraftig ökning av förfrågningar. Denna kris framhävde hur vissa hushåll ekonomiskt sett inte kunde bibehålla tidigare nivåer av, till exempel, uppvärmning.

Design som central roll

Projektet är fortfarande i en aktiv fas. Samtidigt som forskningen fortskrider, utforskas designaspekterna intensivt. Projektets övergripande mål är att de insikter som samlas in ska omvandlas till ett praktiskt verktyg som energi- och klimatrådgivare kan använda i sina samtal med hushållen. Men först ska möjliga sätt att synliggöra och utmana normer testas. Tillsammans med Designbyrån Boid utvecklas därför “provotyper”, prototyper designade för att provocera och väcka reaktioner. När hushåll använder provotyperna i vardagen hoppas teamet på att lära sig hur rådande uppfattningar om energianvändning kan ifrågasättas och omformas. Insikterna från testerna i hushåll kommer lägga grunden för energi- och klimatrådgivarnas verktyg.

– Designen ger oss verktyg för att navigera och begripa komplexa frågeställningar”, berättar Maria. Vi hoppas i slutändan kunna bidra med ett stöd för att hushåll ska kunna reflektera över och minska sin energiförbrukning.

Maria Håkansson

Maria Håkansson, RISE