Tre barn som promenerar utomhus för att slänga återvinning.

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ansvarar för återvinningsstationerna i Sveriges kommuner. De ser till att behållarna töms, att innehållet kommer till rätt plats i hanteringskedjan, att materialet återvinns i så stor grad som möjligt och att det är städat och rent på återvinningsstationerna. När återvinningsmaterial hamnar på fel plats, medför det problem som i sin tur leder till ökad energianvändning i hanteringskedjan.

Projektets mål är att minska energianvändningen från materialinsamling vilket i sin tur kan ge energivinster i andra led av förpackningars livscykel. Detta ska åstadkommas genom en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna. Projektet avser att arbeta med dessa frågeställningar med hjälp av designprocessen- och tjänsteutveckling/produktutveckling.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att skapa en skalbar lösning som förändrar beteende vid återvinningsstationer.

Delmål

  • Skapa en påtaglig förbättring av nedskräpning efter införande av prototyper.
  • Åstadkomma en korrektare återvinning eller minskad energiåtgång/kilo återvunnet material på systemnivå enligt mått som tas fram i projektets första fas.
  • Metodmässigt hitta en möjlighet att kombinera tjänstedesign med energisystem inom ett livscykelperspektiv. Med ett sådant angreppssätt kan man förebygga suboptimeringar i kedjan.
  • En litteraturstudie inom state-of-the-art inom sätt att uppmuntra korrekt återvinning är planerad till projektets första fas.
  • Ovanstående mål kommer vid uppfyllnad direkt slå på energianvändning i återvinningsleden, men även indirekt slå på energiförbrukningen i skapandet av material i nästa led, och minska användandet av ej återvunnet material.

Projektägare

Semcon Sweden

Projektledare

Anders Sundin

Anders Sundin

E-mejl: anders.sundin@semcon.com

Telefon: 073 – 398 96 35

Lotta Svärd

Lotta Svärd

E-mejl: lotta.svard@semcon.com

Telefon: 073 – 682 76 90

Samarbetspartner

RISE, Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Projektperiod

2020-11-01 till 2021-11-02

Mer om projektet

Nyhet från Semcon: Ny design för effektivare återvinningsstationer