Tre barn som promenerar utomhus för att slänga återvinning.

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ansvarar för återvinningsstationerna i Sveriges kommuner. De ser till att behållarna töms, att innehållet kommer till rätt plats i hanteringskedjan, att materialet återvinns i så stor grad som möjligt och att det är städat och rent på återvinningsstationerna. När återvinningsmaterial hamnar på fel plats, medför det problem som i sin tur leder till ökad energianvändning i hanteringskedjan.

Projektets mål har varit att minska energianvändningen från materialinsamling vilket i sin tur kan ge energivinster i andra led av förpackningars livscykel. Detta kan åstadkommas genom en effektivare hantering som gör att folk sorterar mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna.

Tydliggöra att förpackningsåtervinningen är en del av ett komplext system

Utmaningen ur ett användarperspektiv är att hanteringen av förpackningsåtervinning är en del av ett komplext system som behöver bli tydligare för användaren. Utmaningen ur ett energiperspektiv är kopplad till användarnas utmaning – i vilken utsträckning kan vi genom att sortera mer, sortera rätt och inte lämna fel saker på återvinningsstationerna minska energianvändningen från förpackningsinsamling?

Projektet har arbetat med dessa frågeställningar med hjälp av tjänstedesignprocessen. Det övergripande målet för projektet har varit att skapa en skalbar lösning som förändrar beteenden kopplat till källsortering.

Interventioner för att hjälpa människor att sortera rätt

Två typer av interventioner genomfördes på ett antal återvinningsstationer. Den första interventionen fokuserade på information till hushåll samt på återvinningsstationerna, och bestod av ett fysiskt informations-kit, källsorteringspåsar, hemsida med info, färgkodade containrar och ny informationsskylt. Den andra interventionen fokuserade på användarens upplevelse på stationen genom ny grafisk design på containrarna.

Foto på färgglada påsar för återvinning och informationsmaterial

Informationskit och återvinningspåsar till hemmen.

Bild till vänster: Färgkodade containrar och ny informationsskylt. Bild till höger: Containrar med ny grafisk design.

Med hjälp av ett antal metoder analyserades interventionerna och energi- och klimateffekter av hushållens hantering. Energi- och klimatpåverkan har också kartlagts för de delar av förpackningarnas återvinningskedja som inkluderar stationsansvariga FTIs aktiviteter – städning, tömning och transport. Med utgångspunkt ur den kartläggningen har scenarier analyserats gällande vilken effektiviseringspotential det finns om de insamlade flödena blev renare, det vill säga att vi sorterar mer rätt och på så sätt ökar kvalitéten på det insamlade materialet.

Viktiga resultat

  • Resultaten av energikartläggningen visar att transporterna för tömning och insamling, och vidare till respektive materials hanteringsanläggning, är de mest energiintensiva aktiviteterna då de står för mer än 75 procent av energiförbrukningen och klimatpåverkan. Enbart genom att minska andelen felsorterat material skulle energi- och klimatpåverkan från transportledet kunna minska med mellan 10 och 35 procent för respektive förpackningstyp, beroende på hur stor andel som är felsorterat idag.
  • Genom att sortera mer rätt blir de insamlade varianterna av förpackningar renare, rätt material tas om hand på rätt plats och antalet onödiga transporter minimeras. Städningen av stationerna står för en jämförelsevis liten del av den totala energi- och klimatpåverkan – mindre än 5 procent i de studerade städerna.
  • Projektet har gett ny kunskap kring hur energianvändningen från insamling av förpackningar till återvinning kan effektiviseras, ny metodutveckling kring hur man kan koppla ihop tjänstedesign med aktörbaserad LCA och energikartlagning, och förbättrad information till användarna.

Fokus framåt

Nästa steg bör vara att ta kontakt med kommuner som vill utveckla ett bättre insamlingssystem, det vill säga utveckling av förbättrad information och utformning av återvinningsstationer. Ytterligare vidareutveckling bör göras av genomförda, mer inkrementella interventioner, med fokus på mer radikala interventioner och tjänster närmare hushållen.

Mer om projektet

Fullständig slutrapport

Nyheter och presentationer

2023-02-15 Minskad andel felsorterat skräp skulle ge en stor klimatvinst

Nyhet från Semcon: Ny design för effektivare återvinningsstationer

2022-11-17 Presentation vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

Projektägare

Semcon Sweden

Projektledare

Anders Sundin

Anders Sundin

E-mejl: anders.sundin@semcon.com

Telefon: 073 – 398 96 35

Lotta Svärd

Lotta Svärd

Samarbetspartner

RISE, Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Projektperiod

2020-11-01 till 2022-03-31