En man som tar ut ett verktyg ur ett förråd.

Projektet “Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende” har testat design, beteende, affärsmodeller och energifokus av tjänster för utsläppsfria verktyg. Målet är att utveckla koncept och affärsmodeller så att leverantörer kan erbjuda verktyg för delning mellan förvaltare av bostäder under dagtid i veckorna, och hyresgäster under kvällar och helger.

Det finns flera utmaningar med användningen av produkter för trädgårdsskötsel ur energi- och hållbarhetssynpunkt både inom förvaltnings- och privatkundssegmenten. Dels används produkter med förbränningsmotorer fortsatt i stor omfattning inom förvaltning av grönområden vilket orsakar utsläpp och buller och hög energiförbrukning, dels är nyttjandegraden av privatägda trädgårdsprodukter mycket låg vilket innebär resursslöseri.

Undanröja hinder för delning

Projektet har syftat till att undanröja hinder för delning av trädgårdsverktyg genom att verifiera beteendeförändringar inom en demonstration och verifiera skalbara affärsmodeller med Husqvarna och behovsägarna Riksbyggen och MKB som ingått i projektet.

Projektet har varit ett delprojekt i utvecklingen av produkt- och tjänsteutbud hos Husqvarna och det har gett en bra integrering av alla projektmedlemmar. Det övergripande syftet är att utveckla en helhetslösning med väl anpassade verktygsbodar som har produkter som tillfredsställer och uppfyller behoven hos både den professionella kunden och de boende. Delprojektet har även velat lösa praktiska saker som tillgänglighet, laddning av batterier, säkerhet och datainsamling. Arbetet har också innefattat bokningslösningar och säkerställande av serviceinsatser.

Kommunikation mellan människor – en viktig drivkraft för ändrat beteende

En omvärldsanalys och beräkningsmetodik har genomförts av Uppsala universitet med övriga medlemmar som resurser. Projektet har velat uppnå skalbarhet genom att hitta beteendeförändringar som är väsentliga. När det handlar om den främsta drivkraften för att ändra beteenden så är kommunikationen mellan människor mer viktig, än information via massmedia eller via marknadsföring. Det handlar om att stegvis förändra beteenden, så det är en process som tar tid, och måste få ta tid. Arbetet med beräkningsmetodiken har utarbetats genom att belysa en befintlig beräkningsmodell och nyckeltal för grönyteskötsel. Konceptet måste vara attraktivt och jämförbart med dagens upphandling för att få ett genomslag på marknaden och möjlighet till uppskalning.

Tre piloter har genomförts, två via allmännyttan och en bostadsrättsförening. Piloten har skett i dialog med bostadsbolagen, förvaltningspersonal och de boende. Synpunkter och slutsatser är därmed baserade på verkliga upplevelser. Projektet har gjort behovsinventeringar och tittat på intressekonflikter mellan intressenter och försökt säkerställa funktion och praktisk hantering.

Resultat

Att ha de rätta verktygen är avgörande och verktygsboden behöver vara säsongsanpassad med verktyg som alltid är “up to date” och tillgängliga efter behov – detta för att det ska bli en bra kundupplevelse för både förvaltare och boende. En nackdel med att arbeta i etablerade områden är att de flesta har egna verktyg, men samtidigt så har de boende upplevt att verktygen i bodarna är betydligt bättre än de egna.

Upphandlingen och förmågan att sprida detta är avgörande eftersom delningen innebär att förvaltaren måste ha verktyg på alla arbetsområden. Alla inblandade är överens om att ett resultat av konceptet med verktygsbodar är ett betydligt finare och välskött närområde. Bland de boende som testat tjänsten så är omdömena uteslutande positiva, så det handlar om att få volym i delningen.

Utmaningar framåt

Ser man till hur verktygen används så är det under väldigt korta perioder. Genomsnittlig tid är cirka 15 minuter och antalet lån per box är tyvärr inte tillfredställande. Så nu handlar det framåt om att få upp en volym.

En av utmaningarna i projektet är också att hitta en affärsmodell som innebär en win win för alla inblandade parter utan att volymerna, framförallt för tillverkaren, viker. Samtidigt så beror detta på hur mycket kunderna i allmännyttan och bostadsrättsföreningarna är beredda att betala för denna tjänst, i form av till exempel en ökning av hyra/avgift. De miljömässiga aspekterna är avgörande, eftersom det sannolikt kan driva på hastigheten i transformeringen.

Fortsättningsprojekt för uppskalning

Ett fortsättningsprojekt pågår mellan 2023 och 2024 där projektgruppen tittar vidare på beteende och hur man kan minska de hinder som identifierats och ta fram en skalbar affärsmodell.

Fullständig slutrapport

Läs fullständig slutrapport för Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende (PDF, 1MB)

Mer information om projektet

Nyheter och presentationer

2023-05-12 Tjänsten som låter boende och yrkesverksamma dela trädgårdsverktyg

Johan Skude, Husqvarna, presenterar projektets resultat.

Projektägare

Husqvarna

Projektledare

Mattias Damberg

Mathias Damberg

E-post: mathias.damberg@husqvarnagroup.com

Samarbetspartner

Husbyggnadsvaror HBV, UPA, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Stiftelsen Innovation i Sverige, Sustainable Innovations i Sverige, Telge Bostäder, Uppsala universitet

Projektperiod

2020-11-02 till 2023-04-28

Nyheter

2023-05-12 Tjänsten som låter boende och yrkesverksamma dela trädgårdsverktyg