Sex nya projekt beviljade i utlysning 5

Sammansättning av sex bilder som representerar varje projekt

I Design för energieffektiv vardags femte utlysning beviljades sex nya projekt. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus och alla projekt kombinerar design, beteende och energi. Utlysningen var öppen för ansökningar inom programmets båda forsknings- och utvecklingsområden “Kunskap och kompetens” och “Innovation och teknik för resurseffektivitet”.

De nya projekten handlar bland annat om digitala ljudinteraktioner för nudging i hushållet, goda och effektiva ljusmiljöer, delningsekonomi och energieffektivisering mellan grannfastigheter.

– Det känns väldigt roligt att vi nu har ytterligare sex projekt i portföljen som kompletterar tidigare projekt på ett bra sätt. Programmet har pågått i tre år, och vi börjar se att vi breddar portföljen och även har projekt som rör sig lite utanför det som traditionellt förknippas med energieffektivisering, säger Tomas Lennartsson, handledare och ansvarig för programmet på Energimyndigheten.


Nya projekt i Design för energieffektiv vardag


Foto på en grå vägg där det hänger galgar i ringar som är fästa på väggen. I hörnet står en vas med blommor i. Väggen är belyst. På den högra sidan visas fyra tårtdiagram, två för "The light" och två för "The shadow".

Perceptuella mått för ljusdesign

Intresset för ljusets inverkan på både människan och upplevelsen av miljöer ökar men kunskapen är generellt låg, och det saknas både etablerade definitioner och en terminologi för upplevd ljuskvalitet. Centralt i projektet är att studera hur man med olika belysningslösningar kan uppnå både goda ljusmiljöer och effektiv energianvändning. Det övergripande målet är att utveckla ett digitalt kommunikationsverktyg för upplevd ljuskvalitet, utifrån flera parallella och samverkande processer.

Projektägare

Konstfack

Läs mer om projektet


Illustrationer som symboliserar vardagslivet i hemmet

Sonisk interaktionsdesign för att stödja energieffektivt beteende i hushållet

Projektet kommer att utforma, utveckla och utvärdera digitala ljudinteraktioner som förstärker enskilda apparater och elmätare, och stödjer energieffektivt beteende i hushållet. Utan att lägga till i myriader av “pip” i vårt liv, kommer man att skapa nya vardagsljud som är avsedda att kännas, och implicit förstå, snarare än att lyssna på. De soniska interaktionerna ska hjälpa till att “knuffa” beteenden på ett diskret och ekologiskt sätt.

Projektägare

KTH, avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign

Läs mer om projektet


En man som tar ut ett verktyg ur ett förråd.

Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende

Projektet “Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende” kommer att testa design, beteende, affärsmodeller och energifokus av tjänster för utsläppsfria verktyg. Målet är att utveckla koncept och affärsmodeller så att leverantörer kan erbjuda verktyg för delning mellan förvaltare av bostäder under dagtid i veckorna, och hyresgäster under kvällar och helger.

Projektägare

Husqvarna

Läs mer om projektet


En mamma ligger på soffan hemma med sin dotter, medan en robotdammsugare gör rent på golvet.

Användarcentrerad design av digitala tjänster för ökad efterfrågeflexibilitet

Elkonsumenter vill ansluta allt fler och högre laster i de lokala elnäten, till exempel i form av elfordon. Stamnätet har dock av olika anledningar problem att tillgodose det ökade kapacitetsbehovet, framför allt i storstadsregionerna. Det övergripande syftet med projektet är att främja energieffektivisering och efterfrågeflexibilitet bland elkonsumenter och prosumenter genom att utveckla och kvalitativt testa två olika designkoncept för detta ändamål.

Projektägare

Uppsala universitet

Läs mer om projektet


Tre barn som promenerar utomhus för att slänga återvinning.

TJÅRVEN – Tjänsteinnovation inom återvinning ur energisynpunkt

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ansvarar för återvinningsstationerna i Sveriges kommuner. När återvinningsmaterial hamnar på fel plats, medför det problem som i sin tur leder till ökad energianvändning i hanteringskedjan. Projektets mål är att minska energianvändningen från materialinsamling vilket i sin tur kan ge energivinster i andra led av förpackningars livscykel. Detta ska åstadkommas genom en effektivare hantering som gör att folk återvinner mer, sorterar rätt och inte lämnar fel saker på återvinningsstationerna.

Projektägare

Semcon Sweden

Läs mer om projektet


Gröna hjärtan

Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter

Nya grepp måste till för att få många små och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att på bred front genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Det behöver bli enklare att veta vad de ska göra, hur de ska genomföra det och om de ser att andra genomfört åtgärder med gott resultat, så kan det bli en “knuff” i rätt riktning. Projektet utgår ifrån beteendedesign, att nudging kan trigga fastighetsägare och förvaltare att genomföra åtgärder som deras grannar redan har genomfört, på samma sätt som till exempel installationer av solceller har gjort.

Projektägare

Energieffektiviseringsföretagen

Läs mer om projektet


Läs mer om alla projekt i Design för energieffektiv vardag

Publicerad: 2021-04-07