En glödlampa på jord där små växter gror. Bredvid en hand som staplar mynt.

Människors vardagliga beteenden har en stor påverkan på samhällets energiförbrukning. Genom att använda designmetoder och förstå hur människor använder energi på olika sätt vill projektet göra information om hur man sparar energi mer motiverande och begriplig.

Informationskampanjer och webbsajter kan hjälpa folk med tips och vägledning för att bli mer energieffektiva. Den stora utmaningen är att göra informationen både förståelig och motiverande för vanliga privatpersoner. För att minska energianvändningen så är det viktigt att den information som sprids till allmänheten både är begriplig för mottagaren, och att den anspelar på rätt saker. För vissa konsumenter är den ekonomiska aspekten avgörande, medan den moraliska, pro-sociala, aspekten är viktigare för andra.

Psykologiska barriärer spelar in

Enbart mer information kommer inte att leda till bättre beteende hos alla. Vi är alla olika och kommer att påverkas helt olika av samma information beroende på vad vi har för tidigare kunskap om energisituationen, vad vi har för emotioner kopplade till energianvändning och den pågående energikrisen och vilka motiv vi har till eventuella beteendeförändringar.

Det finns ett antal psykologiska barriärer. Det finns dels terminologi som inte alla människor är insatt i. Det är även svårt för människor att själva aggregera information, till exempel att sätta ihop flera små besparingar till en helhetsbild. Vidare så har olika grupper av människor olika typer av motiv för att spara energi, och olika handlingsutrymme.

Kartlägger profiler av energianvändare

Projektet kommer först att kartlägga olika profiler av energianvändare för att sedan testa hur information om energibesparingar kan presenteras på olika vis för att öka dessa gruppers motivation och förståelse. Med hjälp av beteendedesign kommer projektet sedan att demonstrera hur ökad motivation och förståelse kan nås i informationskampanjer. Målet är att utveckla prototyper för webbsidor som ska leda till mer förståelse och högre motivation hos privatpersoner att spara energi.

Undersöker energianvändare i en svensk kontext

Det nya med detta projekt är att de kommer att undersöka profiler av energianvändare i en svensk kontext, och applicera kunskaper om beteendedesign just inom information kring energieffektivisering. Eftersom både motiv och förståelse inför energieffektivisering skiljer sig åt mellan personer, så behöver dessa undersökas inom samma studie. Detta har inte gjorts tidigare i en svensk kontext.

Mål

Målet är att:

  • Identifiera vilka barriärer som existerar för energisparande, både i form av kunskap och förståelse men även i form av motivation och hur dessa skiljer sig åt mellan olika konsumentgrupper.
  • Att experimentellt undersöka hur informationen bör utformas för att motivera de olika konsumentprofilerna till lägre energiförbrukning.

Resultatet kommer att spridas till en bredd av relevanta aktörer.

Målgrupp

Privata och offentliga aktörer, så som myndigheter, fastighetsbolag och elnätsföretag, som vill minska hushålls eller privatpersoners energiförbrukning.

Mer om projektet

Välkommen till slutseminarium den 21 augusti

Välkommen till ett slutseminarium den 21 augusti då projektet presenterar sina resultat kring vad som hindrar människor från att ta del av information om energieffektivisering i vardagen. Hur kan motivation skilja sig mellan olika grupper och hur ska informationen presenteras beroende på energikunskap? Projektet bjuder även in till diskussion och utbyte av erfarenheter inom området.

När? Onsdagen den 21 augusti, kl. 13.15 – 15.00.

Var? Online – länk mejlas ut till alla anmälda.

Anmälan: Anmäl dig genom att skicka ett mejl till william.hagman@mdu.se.

Projektägare

Linköpings universitet

Projektledare

Per Andersson

Per Andersson

E-post: per.a.andersson@liu.se

Telefon: 013-28 20 53

Samarbetspartner

Anthesis och Whateverland.

Projektperiod

1 september 2023 till och med 31 augusti 2024

Inomhus. Ett öppet kontorslandskap med skrivbord med datorer på. Mellan skrivborden står en grön elefant.

Projektet ska utveckla en digital plattform som ska bidra till att öka cirkulariteten på möbler och inredning för kontorsytor. Målet är att inom fem år minska CO₂-utsläpp med 10 000 ton per år.


Idén är att möta arkitekters behov av att designa kontorsytor med cirkulerade möbler och textilier och slutkundens behov av en ekonomiskt attraktiv, bekväm, vacker, kvalitativ, miljöpositiv och energismart kontorsyta.

Företaget Envivo har en cirkulär affärsmodell som bygger på produkt som tjänst (product-as-a-service). Det innebär att kunden abonnerar på en inredning till en viss lokal och under en viss tid. Envivo samarbetar idag med arkitekter, försäljare av begagnade möbler, tillverkare av möbler och återvinningsaktörer för att kunna åstadkomma en helt cirkulär möbelkedja.

Genom detta projekt vill Envivo ta fram en digital plattform som påskyndar beteendeförändring hos produkt- och tjänsteleverantörer inom möbelbranschen och hos slutkunder. Användare är framför allt arkitekter, och slutkunder är organisationer som vill investera i en kontorsmiljö med högre grad av återbrukade möbler och textilier, och som vill kunna jämföra energipåverkan vid olika designval för kontorsytan.

Den digitala plattformen ska även erbjudas till större organisationer som eventuellt inte väljer ”produkt som tjänst-erbjudandet” utan i stället vill hantera sina möbler själva. Konceptet och plattformen ska även erbjudas till andra branscher som likt möbelbranschen ställer om från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

Syfte och mål

Projektets syfte är att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi inom inredningsbranschen och skapa klimatnytta genom ökad livslängd på möbler, ökat värdeskapande i värdekedjan och kraftigt minska avfall från möbler och annan inredning.
På fem års sikt är målet att reducera CO₂-utsläpp från möbelbranschen med 10 000 ton, att möblerna i omlopp stannar i depå i genomsnitt max fyra veckor och att 100 procent av möblerna i omlopp är spårbara.

Målgrupp

Projektets målgrupper inkluderar arkitekter som designar kontorsytor, slutkunder med kontorsytor, ägare av avskrivna möbler, möbeltillverkare och forskare inom design, beteende och energiteknik.

Mer om projektet

Projektägare

Envivo

Projektledare

Magnus Engström

Magnus Engström

E-post: magnus.engstrom@envivo.se

Telefon:

Samarbetspartner

Mälardalens universitet, Nordic Behaviour Group och 100Gruppen.

Projektperiod

1 juni 2023 till och med 30 december 2024

Illustrativ bild med texten nog?!

För att nå uppsatta energi-och klimatmål måste vi förstå och tillämpa ”tillräcklighet” – ett begrepp som tar hänsyn till behov, social rättvisa och planetens gränser. Men vad som är tillräckligt är svårt för såväl individer som organisationer att förstå. Projektet utforskar tillräcklig och rättvis energianvändning i hushåll och/eller verksamheter, såsom äldreboenden, skolor och arbetsplatser.

För att utforska möjligheterna för tillräcklighet och rättvisa kommer projektet att undersöka vad som skulle kunna vara tillräcklig och rättvis energianvändning i relation både till personliga behov och som en tolkning av klimatmål. Mer precist vill vi förstå spelrummet – och synergierna och konflikterna – mellan när individer eller grupper upplever att de gjort tillräckligt, att de har fått tillräckligt, och vad som är tillräcklig för att nå uppsatta klimatmål.

Tar fram designobjekt som ska synliggöra och utmana normer

Projektet kommer att ta fram spekulativa designobjekt för att synliggöra och utmana normer kring energi- och konsumtionsmönster. Insikterna från projektet kommer att omsättas i ett verktyg som synliggör, utforskar och stöttar energitillräcklighet och rättvisa hos hushåll och/eller verksamheter i olika kontexter. Verktyget ska fungera som ett stöd för energi-och klimatrådgivare, energipedagoger och liknande aktörer i deras arbete, och utformas i samarbete med dessa aktörer.

Bidrar till att prata om tillräcklighet och rättvisa

I förlängningen vill projektet bidra till att energitillräcklighet ses som ett viktigt område att beforska – som ett komplement till annan energiforskning. Tillräcklighet och rättvisa anses som svåra ämnen att diskutera. Projektet kan bidra till att fler vågar föra sådana samtal, och till att bredda diskussionen om hur ett hållbart energisystem kan uppnås. Sådana samtal underlättar för framtida energirelaterad policy att inkludera tillräcklighets- och rättviseaspekter.

Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet Design för en energiresilient vardag.

Mer om projektet

Nyheter

2023-11-15 Vad är tillräcklig och rättvis energianvändning?

Projektägare

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Maria Håkansson

Maria Håkansson

E-post: maria.hakansson@ri.se
Telefon: 010-516 55 46

Samarbetspartner

Chalmers tekniska högskola

Projektperiod

2022-12-01 – 2024-12-31

Kläder som hänger i en garderob.

Projektet utforskar möjligheter och barriärer för nya affärsmodeller och specifikt uthyrningsmodeller som kan bidra till en mer hållbar textil-och klädindustri. Fokus för projektet är start-ups som tillämpar uthyrningsmodeller och de nätverk som företagen ingår i – och behöver utveckla för att realisera sina affärsidéer.

Inledningsvis kommer projektet även att titta på etablerade företags uthyrningsmodeller för att förstå affärslogiken kring uthyrning av kläder. Projektet kommer att tillämpa ett teoretiskt ramverk med tre analysnivåer:

  1. Nystartade företag inklusive affärsmodeller, relationer och nyckelresurser.
  2. Affärsnätverksnivå.
  3. Affärsmiljönivån – som involverar till exempel industristandarder och lagstiftning.

Analysen kommer att fokusera på värdeskapande, samspelet mellan olika nivåer och de spänningar som skapas av dubbla mål inom ekonomiskt och miljömässigt värdeskapande. Projektets resultat kommer att ligga till grund för att ge råd kring att implementera affärsmodeller för uthyrning till start-ups, inkubatorer, den etablerade textil- och klädindustrin och även policyutveckling.

Mer om projektet

Nyheter

2023-10-18 Uthyrning av kläder – hur skapas en genomförbar affärsmodell för en hållbar textil- och klädindustri?

Projektägare

Chalmers Tekniska Högskola

I projektet

Frida Lind

Projektledare: Frida Lind

E-post: frida.lind@chalmers.se

Telefon: 070 – 870 19 59

Daniel Hjelmgren

Daniel Hjelmgren, Högskolan i Borås

Telefon: 070-68 791 33

E-post: daniel.hjelmgren@hb.se

Agnes Andersson Wänström

Agnes Andersson Wänström, Högskolan i Borås

E-post: agnes.andersson_wanstrom@hb.se

Samarbetspartner

Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden

Projektperiod

1 september 2022–31 augusti 2024

I övre högra hörnet är en illustration av ett förstoringsglas med ett ansikte med glasögon, och två händer på. På ena handen står det "It's up to you". I nedre högra hörnet finns ett till illustrerat förstoringsglas med ögon och glasögon på, och tre mobiler bredvid som visar bilder från Consupedias app.

Consupedia har tagit fram en webb- och mobilapplikation som på ett ögonblick ger information om alla dagligvaror på marknaden. Under projektet har applikationen vidareutvecklats med nya nischade lösningar.

I appen Consupedia värderas varje projekt enligt fem kategorier: miljö, rättvisa, hälsa, kvalitet och pris. Värderingen utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen och innehåller information om allt från transportsträcka, förpackningsmaterial och klimatpåverkan till näringssammansättning, allergener och prisjämförelser. Applikationen innehåller även tips och varningar från organisationer som bland annat Livsmedelsverket, Amnesty och WWF.

Under projektet har Consupedia vidareutvecklat applikationen med nischade behovsanpassade lösningar. Tjänster anpassade för måltider serverade i privat och offentlig sektor har utvecklats. Consupedia ger nu även möjligheter till återkoppling på individ- och gruppnivå vad gäller konsumtionsvanor i relation till produktionsförhållanden, miljöpåverkan, kvalitet ur hållbarhetsperspektiv, hälsa och livskvalitet.

Koll på matsvinn

De nya tjänster som utvecklades gjorde det möjligt att genomföra Svinnkollen – ett nationellt medborgarforsningsprojekt som blev Forskarfredags massexperiment år 2020. Runt om i landet deltog 27 i experimentet. I Svinnkollen registrerades skolornas menyer och visades i appen för alla som deltog. Intill varje lunchval finns hållbarhetsinformation om just den måltiden. När en person ska äta tar hen en bild på tallriken och sedan en till bild till när hen har ätit klart. Appen skickar sedan bilderna automatiskt till Consupedias dator och egenutvecklade AI, MATilda. Matilda räknar ut det totala svinnet och visar vilka eller vilket livsmedel svinnet består av. Detta var första gången något likande genomfördes. Appen ger möjlighet till menyplanering på en helt ny nivå.

Under Svinnkollen lyckades eleverna minska matsvinnet med hela 27 procent.

Consupedia EASY gör det enklare att handla

I samråd med LSS-boendet som medverkar i TV-serien ”I en annan del av Köping” har Consupedia EASY tagits fram som underlättar för personer med intellektuell funktionsnedsättning i att kunna handla livsmedel själva. Verktyget underlättar även för hemtjänstpersonal att handla korrekta livsmedel till vårdtagarna utan rädsla för att köpa något som de skulle kunna vara allergiska mot eller bör undvika av andra anledningar – eller något de helt enkelt inte gillar. Köpupplevelsen för den som blir kvar i hemmet blir också mycket mer angenäm och rolig när de nu kan bläddra bland produkter med produktbilder och göra en produktspecifik inköpslista i stället för en generell.

Consupedia har också utvecklats med den generella allmänheten i åtanke. Att via scanning av produkt, i valfri livsmedelsbutik, kunna få relevant och trovärdig information presenterad på ett enkelt sätt. Allt för att möjliggöra värderingsstyrd konsumtion.

Projektägare

Consupedia AB

Projektledare

Roberto Rufo Gonzalez

E-mejl: rufo@consupedia.com

Samarbetspartner

Högskolan i Dalarna, KTH, Vetenskap & Allmänhet VA

Projektperiod

2019-09-16 till 2021-08-31

Mer information

2020-11-10 Nyhet: Smart app visar matvarors hållbarhetspåverkan

2021-11-11 Presentation vid Design för energieffektiv vardags årskonferens

En glödlampa på jord där små växter gror. Bredvid en hand som staplar mynt.
Design av information för energieffektivisering
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet / Handel
Inomhus. Ett öppet kontorslandskap med skrivbord med datorer på. Mellan skrivborden står en grön elefant.
Uppnå beteendeförändring mot ökad cirkularitet av möbler genom digital plattform
Energieffektivitet utanför hemmet / Handel
Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning genom design
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet / Handel / Mobilitet
Kläder som hänger i en garderob.
Uthyrningsmodeller – Studie av affärsmodeller inom textil- och klädindustrin för en resurseffektiv vardag
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet / Handel
I övre högra hörnet är en illustration av ett förstoringsglas med ett ansikte med glasögon, och två händer på. På ena handen står det "It's up to you". I nedre högra hörnet finns ett till illustrerat förstoringsglas med ögon och glasögon på, och tre mobiler bredvid som visar bilder från Consupedias app.
Consupedia – värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa
Energieffektivitet i hemmet / Energieffektivitet utanför hemmet / Handel